Rok 2019; Zeszyt Nr 1 (43)

Annals 2019; No 1 (43)

Jozef HANČUĽÁK, Tomislav ŠPALDON, Oľga ŠESTINOVÁ – Wpływ Huty Miedzi Krompach(Słowacja) na poziom emisji do atmosfery, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 7–12.

                http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-01

  Pełny tekst

 

Josef HANČUĽÁK, Tomislav ŠPALDON, Oľga ŠESTINOVÁ, 2019 – Influence of the Copper Smelter in Krompachy (Slovakia) on Atmospheric Deposition, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 7–12.

   Full text

Shinji MATSUMOTO, Akihiro HAMANAKA, Kaito MURAKAMI, Hideki SHIMADA, Takashi SASAOKA, 2019 – Przygotowanie wierzchniej warstwy gleby do rekultywacji przy użyciu popiołu lotnego w kopalniach odkrywkowych: wpływ popiołów lotnych na wzrost roślin, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 13–18.

                 http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-02

  Pełny tekst

     

Shinji MATSUMOTO, Akihiro HAMANAKA, Kaito MURAKAMI, Hideki SHIMADA, Takashi SASAOKA, 2019 – Securing Topsoil for Rehabilitation Using Fly Ash in Open-Cast Coal Mines: Effects of Fly Ash on Plant Growth, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 13–18.

   Full text

Slavomír HREDZÁK, Silvia DOLINSKÁ, Ingrid ZNAMENÁČKOVÁ, Michal LOVÁS, Oľga ŠESTINOVÁ, 2019 – Możliwości pozyskania koncentratów syderytu i barytu ze stawów osadowych zlokalizowanych koło miejscowości Markušovce (Wschodnia Słowacja), Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 19–24.

              http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-03

 Pełny tekst

 

LOVÁS, Oľga ŠESTINOVÁ, 2019 – Possibilities of Siderite and Barite Concentrates Preparation from Tailings of Settling Pit Nearby Markušovce Village (Eastern Slovakia), Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 19–24.Slavomír HREDZÁK, Silvia DOLINSKÁ, Ingrid ZNAMENÁČKOVÁ, Michal

    Full text

 

Martin MUCHA, Lenka BLÁHOVÁ, Zuzana NAVRÁTILOVÁ, Karolína PEŠOVÁ, Tomáš JUŘICA, Dimitrij KOLNIČENKO, 2019 – Wykorzystanie żużla wielkopiecowego do immobilizacji jonów miedzi z roztworów, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 25–30.

                http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-04

   Pełny tekst

 

Martin MUCHA, Lenka BLÁHOVÁ, Zuzana NAVRÁTILOVÁ, Karolína PEŠOVÁ, Tomáš JUŘICA, Dimitrij KOLNIČENKO, 2019 – Utilization of Blast Furnace Slag for Immobilization of Copper Ions from Solution, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 25–30.

 Full text

Katrin CALÁBKOVÁ, Michaela ČERVENKOVÁ, 2019 – Odzyskiwanie składników odżywczych ze ścieków przez elektrodializę, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 31–34.

               http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-05

  Pełny tekst

 

Katrin CALÁBKOVÁ, Michaela ČERVENKOVÁ, 2019 – Recovery of Nutrients from Wastewater via Electrodialysis, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 31–34.

  Full text

Vedat DENIZ, 2019 – Ocena podatności na mielenie czterech różnych mieszanek paliw stałych za pomocą Młynka Hardgrove, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 35–42.

               http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-06

  Pełny tekst

 

Vedat DENIZ, 2019 – Evaluation of Grindability Behaviors of Four Different Solid Fuels Blending by Using the Hardgrove Mill, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 35–42.

 Full text

Galina DVOICHENKOVA, Valentin CHANTURIYA, Valery MOROZOV, Yury PODKAMENNY, Oleg KOVALCHUK, 2019 – Analiza rozkładu minerałów wtórnych i ich rozkładu na powierzchni diamentów i produktów pochodnych metasomatycznie zmienionych kimberlitów, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 43–46.

                http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-07

  Pełny tekst

 

Galina DVOICHENKOVA, Valentin CHANTURIYA, Valery MOROZOV, Yury PODKAMENNY, Oleg KOVALCHUK, 2019 – Analysis of Distribution of Secondary Minerals and their Associations on The Surface of Diamonds and in Derrivative Products of Metasomatically Altered Kimberlites, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 43–46.

 Full text

Pavel KANTOR, Helena RACLAVSKA, Dalibor MATYSEK, Konstantin RACLAVSKY, Barbora SVEDOVA, Marek KUCBEL, 2019 – Źródła cząstek magnetycznych z zanieczyszczeń powietrza w obszarach górskich, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 47–52.

                   http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-08

   Pełny tekst

 

Pavel KANTOR, Helena RACLAVSKA, Dalibor MATYSEK, Konstantin RACLAVSKY, Barbora SVEDOVA, Marek KUCBEL, 2019 – Sources of Magnetic Particles from Air Pollution in Mountainous Area, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 47–52.

 Full text

Valentin CHANTURIYA, Galina DVOICHENKOVA, Valery MOROZOV, Yury PODKAMENNY, Oleg KOVALCHUK, 2019 – Mechanizm tworzenia drobno rozproszonych minerałów na powierzchni diamentów i zastosowanie produktów elektrolizy systemów wodnych do ich zniszczenia, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 53–57.

                    http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-09

   Pełny tekst

 

Valentin CHANTURIYA, Galina DVOICHENKOVA, Valery MOROZOV, Yury PODKAMENNY, Oleg KOVALCHUK, 2019 – The Mechanism of Formation of Finely Dispersed Minerals on the Surface of Diamonds and the Application of Electrolysis Products of Water Systems for their Destruction, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 53–57.

   Full text

Manh Ha DOAN, Waldemar MIJAŁ, 2019 – Determination of The Optimal Dosage of Chemical Compounds in the Wastewater Treatment Process in Trang Bach Coal Mine: the Laboratory Scale, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 59–62.

                http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-10

   Pełny tekst

                                                                  

Manh Ha DOAN, Waldemar MIJAŁ, 2019 – Determination of The Optimal Dosage of Chemical Compounds in the Wastewater Treatment Process in Trang Bach Coal Mine: the Laboratory Scale, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 59–62.

  Full text

Diana CSIMINGA, Sorin MANGU, Mirela ILOIU, Aronel MATEI, 2019 – Poprawa skuteczności i efektywności systemu zarządzania środowiskowego w rumuńskich elektrowniach na węgiel – stan efektywności środowiskowej, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 63–67.

                http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-11

   Pełny tekst

 

Diana CSIMINGA, Sorin MANGU, Mirela ILOIU, Aronel MATEI, 2019 – Improving the Efficacy and Efficiency of the Environmental Management System in the Romanian Powerplants on Coal – the Condition of the Environmental Performance, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 63–67.

  Full text

Lucian DIODIU, Aronel MATEI, Daniel Alexandru DRAGOMIR, Octavian ISAICU, 2019 – Przewodniki w środowisku kriogenicznym stosowane w energetyce, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 69–71.

                http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-12

   Pełny tekst

 

Lucian DIODIU, Aronel MATEI, Daniel Alexandru DRAGOMIR, Octavian ISAICU, 2019 – Conductors in Cryogenic Environment Used in Power Engineering, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 69–71.

 Full text

Lazar KALUDJEROVIC, Josip ISEK, NikolaVUKOVIC, Maja MILOSEVIC, 2019 – Charakterystyka oczyszczonego gipsu i nierozpuszczalnych zanieczyszczeń uzyskanych z odpadów fosfogipsu, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 73–78.

                http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-12

  Pełny tekst

 

Lazar KALUDJEROVIC, Josip ISEK, NikolaVUKOVIC, Maja MILOSEVIC, 2019 – Characterisation of Purified Gypsum and Insoluble Impurities Obtained from Phosphogypsum Waste, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 73–78.

                   Full text

Michaela ČERVENKOVÁ, Katrin CALÁBKOVÁ, 2019 – Czy strumień rozrzedzonej cieczy znad elektrodializy nadaje się do celów rolniczych?, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 79–82.

                http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-13

  Pełny tekst

 

Michaela ČERVENKOVÁ, Katrin CALÁBKOVÁ, 2019 – Is Sludge Water Diluate Stream from Electrodialysis Suitable for Agricultural Purposes?, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 79–82.

  Full text

Michaela ČERVENKOVÁ, Katrin CALÁBKOVÁ, 2019 – Czy strumień rozrzedzonej cieczy znad elektrodializy nadaje się do celów rolniczych?, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 79–82.

                http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-13

  Pełny tekst

 

Michaela ČERVENKOVÁ, Katrin CALÁBKOVÁ, 2019 – Is Sludge Water Diluate Stream from Electrodialysis Suitable for Agricultural Purposes?, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 79–82.

  Full text

Josef DOUŠA, 2019 – Porównanie podejścia do problemów odorów w wybranych krajach europejskich, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 83–87.

            http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-15

                   Pełny tekst

 

Josef DOUŠA, 2019 – Comparison Access to Odor Problems in Selected European Countries, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 83–87.

  Full text

Jana KISKOVÁ, Zuzana PERHÁČOVÁ, Ladislav VLČKO, Jana SEDLÁKOVÁ-KADUKOVÁ, Simona KVASNOVÁ, Peter PRISTAŠ, 2019 – Bakteryjna wspólnota neutralnej kopalni Drenaż szybu Elizabeth's (Slovinky, Słowacja), Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 89–94.

                http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-16

                   Pełny tekst

 

Jana KISKOVÁ, Zuzana PERHÁČOVÁ, Ladislav VLČKO, Jana SEDLÁKOVÁ-KADUKOVÁ, Simona KVASNOVÁ, Peter PRISTAŠ, 2019 – Bacterial Community of Neutral Mine Drainage of Elizabeth’s Shaft (Slovinky, Slovakia), Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 89–94.

 Full text

Christof LANZERSTORFER, 2019 – Płynność popiołu lotnego ze spalania mokrego węgla, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 95–98.

                http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-17

   Pełny tekst

 

Christof LANZERSTORFER, 2019 – Flowability Of Moist Coal Combution Fly Ash, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 95–98.

  Full text

Vladimir MINENKO, Julia DENISOVA, Andrey SAMUSEV, Dmitry MAKAROV, 2019 – Sorbenty metali nieżelaznych na bazie odpadów i produktów ubocznych z zakładów wzbogacania surowców, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 99–104.

                http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-18

   Pełny tekst

 

Vladimir MINENKO, Julia DENISOVA, Andrey SAMUSEV, Dmitry MAKAROV, 2019 – Non-Ferrous Metal Sorbents Based on Waste and Side Products of Mineral Benefication Plants, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 99–104.

  Full text

Alena LUPTÁKOVÁ, Vlasta ONDREJKA HARBUĽÁKOVÁ, Adriana EŠTOKOVÁ, Jana JENČÁROVÁ, Miloslav LUPTÁK, 2019 Wpływ kwasu biogennego na materiały betonowe, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 105–110.

                http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-19

     Pełny tekst

 

Alena LUPTÁKOVÁ, Vlasta ONDREJKA HARBUĽÁKOVÁ, Adriana EŠTOKOVÁ, Jana JENČÁROVÁ, Miloslav LUPTÁK, 2019 Influence of Biogenic Acid on Concrete Materials, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 105–110.

 Full text

Ivana TIMKOVÁ, Viktória PEVNÁ, Peter PRISTAŠ, Jana SEDLÁKOVÁ-KADUKOVÁ, 2019 – Wpływ metali ciężkich na rozwój odporności na zawartość metali w mikroflorze w glebie, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 111–114.

                http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-20

    Pełny tekst

 

Ivana TIMKOVÁ, Viktória PEVNÁ, Peter PRISTAŠ, Jana SEDLÁKOVÁ-KADUKOVÁ, 2019 – Impact of Heavy Metals on Development of Metal Resistance in Soil Microbiota, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 111–114.

 Full text

Jana SEDLÁKOVÁ-KADUKOVÁ, Peter PRISTAŠ, 2019 – Badanie mechanizmów stosowanych przez glony w celu zmniejszenia toksyczności srebra w środowisku wodnym, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 115–118.

                http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-21

     Pełny tekst

Jana SEDLÁKOVÁ-KADUKOVÁ, Peter PRISTAŠ, 2019 – Study of Mechanisms Used by Algae to Decrease The Silver Toxicity in Aquatic Environment, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 115–118.

   Full text

 

Vít LOJDA, Martin LIDMILA, Marek PÝCHA, 2019 Eksperymentalna ocena sprężystego modułu warstwy nośnej na bazie popiołu lotnego w obszarze obciążenia cyklicznego, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 119–123.

                http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-22

    Pełny tekst

 

Vít LOJDA, Martin LIDMILA, Marek PÝCHA, 2019 The Experimental Estimation of The Elastic Modulus of a Fly Ash Based Trackbed Layer Under Cyclic Loading, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 119–123.

  Full text

Sonia KUDŁACIK-KRAMARCZYK, Magdalena GŁĄB, Anna DRABCZYK, Bożena TYLISZCZAK, Henryk KOŁOCZEK, 2019 – Badania właściwości fizykochemicznych wybranych pszczelich produktów ubocznych jako materiałów do wytwarzania sfer białkowych, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 125–130.

                   http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-23

    Pełny tekst

 

Sonia KUDŁACIK-KRAMARCZYK, Magdalena GŁĄB, Anna DRABCZYK, Bożena TYLISZCZAK, Henryk KOŁOCZEK, 2019 – Studies on Physicochemical Properties of Selected Apiproducts as Materials for Preparation of Protein Spheres, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 125–130.

  Full text

Vít ŠTRUPL, František STANĚK, Miroslav RAUS, 2019 – Rozkład zawartości antymonu i złota w starych osadnikach i hałdach w miejscowości Milešov (powiat Příbram), Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 131–134.

                  http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-24

                   Pełny tekst

 

Vít ŠTRUPL, František STANĚK, Miroslav RAUS, 2019 – Distribution of Antimony and Gold in Old Tailings and Heaps at the Milešov Locality (Příbram District), Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 131–134.

  Full text

Matej TEŠINSKÝ, Matej BALÁŽ, Michal RAJŇÁK, Mária KAŇUCHOVÁ, Peter BALÁŽ, 2019 – Redukcja mechanochemiczna syntetycznych minerałów siarczkowo-miedziowych w skali przemysłowej, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 135–140.

                http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-25

   Pełny tekst

 

Matej TEŠINSKÝ, Matej BALÁŽ, Michal RAJŇÁK, Mária KAŇUCHOVÁ, Peter BALÁŽ, 2019 – Mechanochemical Reduction of Synthetic Sulphidic Copper-Bearing Minerals in an Industrial Scale, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 135–140.

  Full text

      

Ivan BREZÁNI Martin SISOL, Michal MARCIN, Maroš SÝKORA, Michal MAŤAŠOVSKÝ, Peter VARGA,  2019 – Wzbogacenie rudy talku-magnezu z mineralizacją Cu-Co, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 141–144.

                http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-26

  Pełny tekst

 

Ivan BREZÁNI Martin SISOL, Michal MARCIN, Maroš SÝKORA, Michal MAŤAŠOVSKÝ, Peter VARGA, 2019 – Beneficiation of Talc-Magnesite Ore with Cu-Co Mineralization, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 141–144.

   Full text

Hana KOVAŘÍKOVÁ, Iva JANÁKOVÁ, Vladimír ČABLÍK, Věra VRLÍKOVÁ, 2019 – Bakteryjne ługowanie rud polimetalicznych z miejscowości Zlatý Chlum, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 145–148.

                   http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-27

                   Pełny tekst

 

Hana KOVAŘÍKOVÁ, Iva JANÁKOVÁ, Vladimír ČABLÍK, Věra VRLÍKOVÁ, 2019 – Bacterial Leaching of Polymetallic Ores from Zlatý Chlum Locality, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 145–148.

  Full text

Šárka KROČOVÁ, 2019 – Bezpieczeństwo eksploatacji infrastruktury w nowych warunkach klimatycznych, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 149–152.

                http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-28

   Pełny tekst

 

Šárka KROČOVÁ, 2019 – Safety of Infrastructure Operation in New Climate Conditions, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 149–152

 Full text

Tamara MATVEEVA, Nadezhda GROMOVA, 2019 – Charakterystyka adsorpcji kombinowanego kolektora sulfhydrylowego na chalkopirycie i arsenopirycie w flotacji złożonych rud złota, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 153–157.

                 http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-29

   Pełny tekst

 

Tamara MATVEEVA, Nadezhda GROMOVA, 2019 – Adsorption Characteristics of Combined Sulfhydryl Collector on Chalcopyrite and Arsenopyrite in Flotation of Complex Gold Ores, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 153–157.

  Full text

 

Jan RYBÁRIK, Petr SEDLÁČEK, Martina KLUČÁKOVÁ, 2019 – Transport barwników organicznych w układach zawierających kwasy huminowe, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 159–162.

                http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-30

   Pełny tekst

 

Jan RYBÁRIK, Petr SEDLÁČEK, Martina KLUČÁKOVÁ, 2019 – Transport of Organic Dyes in Systems Containing Humic Acids, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 159–162.

  Full text

Eva KELLNEROVÁ, Zbyněk VEČEŘA, Josef KELLNER, Tomáš ZEMAN, 2019 – Monitorowanie ultradrobnych cząstek w pomieszczeniach na terenach czeskich sił zbrojnych, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 163–167.

                http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-31

    Pełny tekst

 

Eva KELLNEROVÁ, Zbyněk VEČEŘA, Josef KELLNER, Tomáš ZEMAN, 2019 Monitoring of Indoor Ultrafine Particulate Matter at the Sites of the Czech Armed Forces, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 163–167.

 Full text

Izabela KURZYDYM, Izabela CZEKAJ, 2019 – Nano-design of Zeolites Biomass Wastes Valorization: Dehydration of Lactic Acid into Acrylic Acid, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 169–172.

            http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-32

      Pełny tekst

 

Izabela KURZYDYM, Izabela CZEKAJ, 2019 – Nano-design of Zeolites Biomass Wastes Valorization: Dehydration of Lactic Acid into Acrylic Acid, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 169–172.

  Full text

ZEGZULKA Jiří, JEZERSKA Lucie, HETCLOVA Vladimíra, PROKES Rostislav, RUTTKAY Vaclav, 2019 – Analiza procesu oddzielania ziarna jęczmienia od zanieczyszczeń, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 173–176.

            http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-33

    Pełny tekst

 

ZEGZULKA Jiří, JEZERSKA Lucie, HETCLOVA Vladimíra, PROKES Rostislav, RUTTKAY Vaclav, 2019 – The Analysis of The Process of Barley Grain Separation from Undesirable Particles, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 173–176.

  Full text

Tomáš WEIDLICH, Barbora KAMENICKÁ, 2019 – Recykling zużytych katalizatorów hydrodehalogenacji – problemy z separacją aluminium, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 177–182.

            http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-34

    Pełny tekst

 

Tomáš WEIDLICH, Barbora KAMENICKÁ, 2019 – Recycling of Spent Hydrodehalogenation Catalysts – Problems Dealing with Separation of Aluminium, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 177–182.

   Full text

Barbora ŠVÉDOVÁ, Marek KUCBEL, Helena RACLAVSKÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, Pavel KANTOR, 2019 – Rozkład wielkości cząstek stałych w środowisku wewnętrznym podczas nakładania farby nanomateriałowej, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 183–188.

                http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-35

   Pełny tekst

 

Barbora ŠVÉDOVÁ, Marek KUCBEL, Helena RACLAVSKÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, Pavel KANTOR, 2019 – Size Distribution of Particulate Matter in Indoor Environment During Nanomaterial Paint Application, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 183–188.

 Full text

Beata WITKOWSKA-KITA, Katarzyna BIEL, Wiesław BLASCHKE, Anna ORLICKA, 2019 – Critical, Strategic and Deficit Raw Materials in the Waste of Electrical and Electronic Equipment and in Batteries and Accumulators, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 189–194.

            http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-36

   Pełny tekst

 

Beata WITKOWSKA-KITA, Katarzyna BIEL, Wiesław BLASCHKE, Anna ORLICKA, 2019 – Critical, Strategic and Deficit Raw Materials in the Waste of Electrical and Electronic Equipment and in Batteries and Accumulators, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 189–194.

  Full text

Vladimir Yurevich BAZHIN, Vadim Borisovich KUSKOV, Yana Vadimovna KUSKOVA, 2019 – Przeróbka niskoenergetycznych węgli i innych materiałów zawierających węgiel do celów produkcji energii, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 195–198.

            http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-37

   Pełny tekst

 

Vladimir Yurevich BAZHIN, Vadim Borisovich KUSKOV, Yana Vadimovna KUSKOVA, 2019 – Processing of Low-Demand Coal and Other Carbon-Containing Materials for Energy Production Purposes, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 195–198.

 Full text

Stanisław GŁOWIAK, 2019 – Powody konieczności korekty pewnej części teorii wzbogacania grawitacyjnego, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 199–210.

http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-38

   Pełny tekst

 

Stanisław GŁOWIAK, 2019 The Reasons for Necessity to Correct Some Part of Gravitional Enrichmrnt Theory, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 199–210.

  Full text

Stanisław GŁOWIAK, 2019 – Założenia probabilistycznego modelu rozkładu gęstości ziaren w warstwach łoża osadzarki, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 211–220.

                http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-39

   Pełny tekst

                                         

Stanisław GŁOWIAK, 2019 Assumptions of Probabilistic Model of Grains Density Distribution in Jig Bed Layers, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 211–220.

  Full text

Thenmozhi Murugaian PALANIVEL, Reginald VICTOR, 2019 – Water Pollution Assessment of an Abandoned Copper Mine in Lasail, Sultanate of Oman, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 221–223.

            http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-40

    Pełny tekst

 

Thenmozhi Murugaian PALANIVEL, Reginald VICTOR, 2019 Water Pollution Assessment of an Abandoned Copper Mine in Lasail, Sultanate of Oman, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 221–223.

  Full text

Marta SUKIENNIK, Patrycja BĄK, Mariusz KAPUSTA, 2019 – Współczesny pracownik w kreowaniu poziomu kultury organizacyjnej w polskim przemyśle wydobywczym, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 224–230.

                http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-41

    Pełny tekst

 

Marta SUKIENNIK, Patrycja BĄK, Mariusz KAPUSTA, 2019 The Contemporary Employee in the Creation of Organisational Culture in the Polish Mining Industry, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 224–230.

  Full text

Marek KĘSEK, 2019 – Analiza danych z wykorzystaniem języka R w kontroli pracy maszyn, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 231–235.

            http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-42

    Pełny tekst

 

Marek KĘSEK, 2019 Analysing Data with the R Programming Language to Control Machine Operation, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 231–235.

  Full text

Elżbieta KRÓLIKOWSKA, Agata SIERPIŃSKA-SAWICZ, Michał KRÓLIKOWSKI, 2019 – Zmienność rynku surowców i wybrane instrumenty finansowe ograniczenia tego ryzyka, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 237–243.

                http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-43

  Pełny tekst

 

Elżbieta KRÓLIKOWSKA, Agata SIERPIŃSKA-SAWICZ, Michał KRÓLIKOWSKI, 2019 Volatility in the Raw Materials Market and Risk Mitigation Methods, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 237–243.

  Full text

Marta SUKIENNIK, Patrycja BĄK, Mariusz KAPUSTA, 2019 – Wpływ systemu zarządzania na kształtowanie świadomości pracownika w zakresie bezpieczeństwa pracy, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 245–250.

                http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-44

   Pełny tekst

 

Marta SUKIENNIK, Patrycja BĄK, Mariusz KAPUSTA, 2019 – The Impact of the Management System on Developing Occupational Safety Awareness Among Employees, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 245–250.

  Full text

Mieczysław ŚLÓSARZ, 2019 – Wybrane zagadnienia budowy i rozwoju współczesnego zespołu wysokiej wydajności, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 251–258.

                http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-45

   Pełny tekst

 

Mieczysław ŚLÓSARZ, 2019 – Selected Aspects of Building and Developing a Modern High-Performing Team, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 251–258.

  Full text

Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK , Michał TWARDOSZ, Józef PYRA, Krzysztof BARAŃSKI,  2019 – Analiza porównawcza fragmentacji urobku wyznaczonej na podstawie metody fotogrametryczną oraz modelu Kuz-Ram, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 259–266.

                http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-46

   Pełny tekst

Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK , Michał TWARDOSZ, Józef PYRA,

 Krzysztof BARAŃSKI, 2019 –

Comparison Analysis of Muck Pile Fragmentation Obtained Through the   Photogrammetry Method and Based on the Kuz-Ram Empirical Model

  Inżynieria Mineralna – Journal of  the Polish Mineral Engineering Society,

No 1(43), p. 259–266

  Full text

 

Paulina GACKOWIEC, Marta PODOBIŃSKA-STANIEC, 2019 – Przegląd platform Internetu rzeczy dla przemysłu górniczego, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 267–272.

             http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-47

   Pełny tekst

 

Paulina GACKOWIEC, Marta PODOBIŃSKA-STANIEC, 2019IoT platforms for the Mining Industry: An Overview, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 267–272.

 Full text

Andrzej WIĘCKOWSKI, 2019 – Ceny kontraktowe na budowę dróg jako funkcja ukształtowania terenu, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 273–282.

                 http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-48

    Pełny tekst

 

Andrzej WIĘCKOWSKI, 2019 Contract Prices for Road Construction as a Function of Landform, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 273–282.

                   Full text

Marta PODOBIŃSKA-STANIEC, Robert RANOSZ, 2019 – Raportowanie finansowe i niefinansowe – próba korelacji wybranych zmiennych, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 283–288.

                 http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-49

   Pełny tekst

 

Marta PODOBIŃSKA-STANIEC, Robert RANOSZ, 2019 Financial and Non-Financial Reporting – an Attempt to Correlation Between Selected Chosen Variables, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 283–288.

  Full text

Roman MAGDA, 2019 – Ocena wybranych wariantów organizacji pracy w podziemnej kopalni węgla kamiennego w aspekcie jednostkowych kosztów wydobycia, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 289–294.

                 http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-50

   Pełny tekst

 

Roman MAGDA, 2019 An Assessment of Selected Work Organisation Variants in an Underground Hard Coal Mine with Consideration to Unit Mining Costs, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 289–294.

 Full text

Dariusz FUKSA, 2019 – Możliwości podejmowania decyzji produkcyjnych z wykorzystaniem cen dualnych, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 295–300.

                 http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-51

    Pełny tekst

 

Dariusz FUKSA, 2019 Opportunities for Making Production-Related Decisions on the basis of Shadow Prices, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 295–300.

  Full text

Edyta BRZYCHCZY, 2019 – Przegląd zastosowań technik drążenia danych i procesów w górnictwie podziemnym, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 301–314.

                 http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-52

     Pełny tekst

 

Edyta BRZYCHCZY, 2019 An Overview of Data Mining and Process Mining Applications in Underground Mining, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 301–314.

  Full text

Igor ČERNÝ, Michal VANĚK, Jakub PITŘÍK, Petr BORA, 2019 – Analiza wybranych metod oceny w celu  przetestowania zastępowalności metod matematyczno--statystycznych w benchmarkingu za pomocą modeli  wypłacalności i upadłości: studium przypadku dla kopalń piasku i żwiru w Republice Czeskiej, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 315–326.

                 http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-53

    Pełny tekst

 

Igor ČERNÝ, Michal VANĚK, Jakub PITŘÍK, Petr BORA, 2019 An Analysis of Selected Benchmarks and Evaluation Methods to Test the Replacebility of Mathematical-Statistical Methods in Benchmarking by Solvency and Bankruptcy Models: A Case Study in Assessing Gravel-Sand Mining Companies in the Czech Republic, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 315–326.

  Full text

Paweł KAWALEC, 2019 – Jaki wpływ na przemysł wydobywczy będzie miała 4-ta rewolucja przemysłowa?, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 327–334.

                 http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-54

   Pełny tekst

 

Paweł KAWALEC, 2019 How Will the 4th Industrial Revolution Influences the Extraction Industry?, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 327–334.

  Full text

Aneta NAPIERAJ, 2019 – Wykorzystanie predictive maitenance w procesie produkcyjnym, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 335–340.

                http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-55

   Pełny tekst

 

Aneta NAPIERAJ, 2019 The Use of Predictive Maintenance in the Production Processes, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 335–340.

                   Full text

Stanisław PAWŁOWSKI, Arkadiusz KUSTRA, Diana KOZIEŁ, 2019 – Wydatki związane z pracami eksploracyjnymi – nakłady inwestycyjne czy koszty operacyjne?, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 341–346.

                 http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-56

   Pełny tekst

 

Stanisław PAWŁOWSKI, Arkadiusz KUSTRA, Diana KOZIEŁ, 2019 The Expenses Related to Exploration Works – Capital Expenditures or Operating Costs?, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 341–346.

   Full text

Stanisław PAWŁOWSKI, Arkadiusz KUSTRA, Diana KOZIEŁ, 2019 – Zachęty podatkowe stosowane dla spółek junior mines, Inżynieria Mineralna z. 1(43), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 347–351.

                 http://doi.org/10.29227/IM-2019-01-57

    Pełny tekst

 

Stanisław PAWŁOWSKI, Arkadiusz KUSTRA, Diana KOZIEŁ, 2019 Tax,

Incentives Applied to Junior Mines Companies, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(43), p. 347–351.

   Full text

 

   

Rok 2019; Zeszyt Nr 2 (44)

Annals 2019; No 2 (42)

Zuzanna ŁACNY, Natalia KOWALSKA, Linh TRAN, 2019 Rewitalizacja terenów pogórniczych – przykłady rozwiązań w Polsce i Wietnamie, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 7 – 13

   Pełny tekst

Zuzanna ŁACNY, Natalia KOWALSKA, Linh TRAN, 2019 – The Possibilities of the Revitalisation of Post-Mining Areas – the Polish and Vietnamese Examples, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 7 – 13

DOI: 10.29227/IM-2019-02-01

  Full text

 

Michaela VACHTLOVÁ, Vítězslav URBANEC, Vladimír LAPČÍK, Martin LAPČÍK, 2019 – Problem rezerw regionalnych dla wydobycia minerałów w Republice Czeskiej i jej kontekst prawny, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 15 18

   Pełny tekst

Michaela VACHTLOVÁ, Vítězslav URBANEC, Vladimír LAPČÍK, Martin LAPČÍK, 2019 – The Issue of Regional Reserves for Mineral Extraction in the Czech Republic and its Legal Context, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 15 – 18

DOI: 10.29227/IM-2019-02-03

 Full text

 

Wiesław BLASCHKE, Ireneusz BAIC, 2019 – Powietrzno-wibracyjne separatory typu FGX do oczyszczania urobku węgla kamiennego – parametry funkcjonalne i ekonomiczne, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 19 – 26

   Pełny tekst

Wiesław BLASCHKE, Ireneusz BAIC, 2019 – FGX Air-Vibrating Separators for Cleaning Steam Coal – Functional and Economical Parameters, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 19 – 26

DOI: 10.29227/IM-2019-02-02

  Full text

 

Jaroslava KOŘÍNKOVÁ, Hana VOJTKOVÁ, Oldřich MACHALICKÝ, Marie PAVLÍKOVÁ, Nela BENDÁKOVÁ, 2019 – Biodegradacja barwników azowych Direct Yellow 28, Red 80 i Blue 71 przy użyciu grzybów z rodzaju Aspergillus, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 27 – 32

   Pełny tekst

Jaroslava KOŘÍNKOVÁ, Hana VOJTKOVÁ, Oldřich MACHALICKÝ, Marie PAVLÍKOVÁ, Nela BENDÁKOVÁ, 2019 – Biodegradation of Direct Yellow 28, Red 80, and Blue 71 Azo Dyes Using Fungi of the Genus Aspergillus, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 27 – 32

DOI: 10.29227/IM-2019-02-04

 Full text

Věra VRLÍKOVÁ, Vladimír ČABLÍK, Iva JANÁKOVÁ, 2019 – Możliwości pozyskiwania metali z rudy polimetalicznej ze złoża Zlate Hory, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 33 – 37

   Pełny tekst

Věra VRLÍKOVÁ, Vladimír ČABLÍK, Iva JANÁKOVÁ, 2019 – Possibilities of Obtaining Metals from Polymetallic Ore from Zlate Hory, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 33 – 37

DOI: 10.29227/IM-2019-02-05

 Full text

 

Tomáš SEZIMA, Eugen SIKORA, Tomáš HEKERA, Vladislav FRANTIŠ, Pavel KOVÁČ, 2019 – Możliwość wykorzystania urządzeń do wzbogacania fizycznego odpadów, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 39 – 42

  Pełny tekst

Tomáš SEZIMA, Eugen SIKORA, Tomáš HEKERA, Vladislav FRANTIŠ, Pavel KOVÁČ, 2019 – Possible Utilizations of Physical Waste Treatment Device, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 39 – 42

DOI: 10.29227/IM-2019-02-06

 Full text

 

Tadeusz DZIOK, Andrzej STRUGAŁA, Ireneusz BAIC, Wiesław BLASCHKE, 2019 – Badania skuteczności usuwania rtęci z węgla kamiennego w procesach przeróbki na mokro i na sucho, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 43 – 48

   Pełny tekst

 

Tadeusz DZIOK, Andrzej STRUGAŁA, Ireneusz BAIC, Wiesław BLASCHKE, 2019 – Studies on the Effectiveness of Mercury Removal from Hard Coal with the Rejects in the Washing and Dry Deshaling Processes, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 43 – 48

DOI: 10.29227/IM-2019-02-07

 Full text

Katarína FERIANČIKOVÁ, Edita LAZAROVÁ, Mária KRUĽÁKOVÁ, Lucia IVANIČOVÁ, Igor LEŠŠO, 2019 – Interpretacja geometryczna zróżnicowania typów skał w przestrzeni Hilberta, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 49 – 54

 Pełny tekst

Katarína FERIANČIKOVÁ, Edita LAZAROVÁ, Mária KRUĽÁKOVÁ), Lucia IVANIČOVÁ, Igor LEŠŠO, 2019 – Geometry Interpretation of Differentiability of Rock Types in Hilbert‘s Space, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 49 – 54

DOI: 10.29227/IM-2019-02-08

 Full text

 

Grzegorz PILARSKI, Miroslav KYNCL, Sylwia STEGENTA, Karolina SOBIERAJ, Andrzej BIAŁOWIEC, 2019 – Badania procesu kompostowania w zakładzie przetwarzania odpadów zielonych, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 55 – 60

   Pełny tekst

Grzegorz PILARSKI, Miroslav KYNCL, Sylwia STEGENTA, Karolina SOBIERAJ, Andrzej BIAŁOWIEC, 2019 – Study of a Composting Process in the Green Waste Processing Plant, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 55 – 60

DOI: 10.29227/IM-2019-02-09

 Full text

 

Tomáš SEZIMA, 2019 – Wybrane opcje oceny oddziaływania na środowisko, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 61 – 64

   Pełny tekst

Tomáš SEZIMA, 2019 – Selected Applicable Options for Environmental Assessment, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 61 – 64

DOI: 10.29227/IM-2019-02-10

 Full text

 

Wiesław KOZIOŁ, Ireneusz BAIC, 2019 – Wydobycie, produkcja i zużycie kruszyw żwirowo-piaskowych w Polsce – próba oceny bilansów krajowych i regionalnych, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 65 – 74

   Pełny tekst

Wiesław KOZIOŁ, Ireneusz BAIC, 2019 – Extraction, Production and Consumption of Gravel and Sand Aggregates in Poland – an Attempt to Assess National and Regional Balances, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 65 – 74

DOI: 10.29227/IM-2019-02-11

 Full text

 

Hana SEZIMOVÁ, 2019 – Ekotoksykologiczna ocena hałdy górniczej w regionie ostrawskim, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 75 – 79

   Pełny tekst

Hana SEZIMOVÁ, 2019 – Ecotoxicological Evaluation of Mining Dump in the Ostrava Region, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 75 – 79

DOI: 10.29227/IM-2019-02-12

 Full text

 

PHAN Dao, NGUYEN Thuy Lan Chi, Vladimír LAPČÍK, TRAN Cam Nhung, 2019 – Przegląd działalności parków przemysłowych i wpływ na jakość wód powierzchniowych w Ho Chi Minh City, Wietnam, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 81 – 86

   Pełny tekst

PHAN Dao, NGUYEN Thuy Lan Chi, Vladimír LAPČÍK, TRAN Cam Nhung, 2019Overview of the Activities of Industrial Parks and Impacts on Surface Water Quality in Ho Chi Minh City, Vietnam, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 81 – 86

DOI: 10.29227/IM-2019-02-13

 Full text

 

Wojciech PIELUCHA, Joachim PIELOT, 2019 – Analiza efektów wzbogacania węgla kamiennego w osadzarce z wykorzystaniem zmodyfikowanego algorytmu sterowania, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 87 – 92

    Pełny tekst

  

Wojciech PIELUCHA, Joachim PIELOT, 2019 – Analysis of Hard Coal Enrichment Effects in Jig Using Modified Control Algorithm, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 87 – 92

DOI: 10.29227/IM-2019-02-14

 Full text

 

Patrycja BĄK, Marta SUKIENNIK, Mariusz KAPUSTA, 2019 – Polityka zarządzania ryzykiem korporacyjnym w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 93 – 96

  Pełny tekst 

Patrycja BĄK, Marta SUKIENNIK, Mariusz KAPUSTA, 2019 – Enterprise Risk Management Policy in the KGHM Polska Miedź S.A. Capital Group, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 93 – 96

DOI: 10.29227/IM-2019-02-15

 Full text

 

Jaroslav DVOŘÁČEK, Radmila SOUSEDÍKOVÁ, Zdenka JUREKOVÁ, Zuzana MATYÁŠOVÁ, 2019 – Lista pierwiastków krytycznych – jakie są kryteria zaliczenia pierwiastków?, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 97 – 99

   Pełny tekst

Jaroslav DVOŘÁČEK, Radmila SOUSEDÍKOVÁ, Zdenka JUREKOVÁ, Zuzana MATYÁŠOVÁ, 2019 – Critical Raw Materials – What´s the Crux of the Matter?, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 97 – 99

DOI: 10.29227/IM-2019-02-16

 Full text

 

Vedat DENIZ, 2019 – Ocena za pomocą separatora grawitacyjnego (MGS) odpadowego chromitu niskiej jakości z Yesilova-Burdur (Turcja), Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 101 – 106 

 Pełny tekst

 

Vedat DENIZ, 2019 – Evaluation by Multi Gravity Separator (MGS) of a Low Grade Chromite Tailing From Yesilova- Burdur (Turkey), Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 101 – 106

DOI: 10.29227/IM-2019-02-17

 Full text

Emilia-Cornelia DUNCA, Daniela-Ionela CIOLEA, Mircea GEORGESCU, Adrian MATEI, Raluca MATEI, Sorin MANGU, 2019 – Wykorzystanie roślinności wodnej do oczyszczania kwaśnych wód kopalnianych w Kopalni Brad, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 107 – 111

   Pełny tekst

Emilia-Cornelia DUNCA, Daniela-Ionela CIOLEA, Mircea GEORGESCU, Adrian MATEI, Raluca MATEI, Sorin MANGU, 2019 – Use of Aquatic Vegetation for the Treatment of Mine Acid Waters in the Mine Brad, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 107 – 111

DOI: 10.29227/IM-2019-02-18

 Full text

 

Bhargav DHAVALA, Prasad KOPARTHI, Jitender SINGH, Suman Krishna SIT, D.P.CHAKRABORTY, 2019 – Wpływ doboru maszyny flotacyjnej na wyniki wzbogacalności drobnego węgla (-0,5 mm i -0,25 mm) – studium przypadku Tatasteel, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 113 – 116

   Pełny tekst

Bhargav DHAVALA, Prasad KOPARTHI, Jitender SINGH, Suman Krishna SIT, D.P.CHAKRABORTY, 2019 – Impact of Flotation Machine Characteristics on the Performance of Fine Coal Beneficiation (-0.5mm & -0.25mm) – a Case Study of Tatasteel, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 113 – 116

DOI: 10.29227/IM-2019-02-19

 Full text

 

Jan SKŘÍNSKÝ, Ján VEREŠ, Jan KOLONIČNÝ, Tadeáš OCHODEK, 2019 – Charakterystyka wybuchowości gazu wodnego w procesie Fischera–Tropscha, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 117 – 121

   Pełny tekst

 

Jan SKŘÍNSKÝ, Ján VEREŠ, Jan KOLONIČNÝ, Tadeáš OCHODEK, 2019 – Explosion Characteristics of Water Gas for Fischer–Tropsch Process, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 117 – 121

DOI: 10.29227/IM-2019-02-20

 Full text

Valentine A. CHANTURIYA, Igor Zh. BUNIN, Maria V. RYAZANTSEVA, 2019 – Efekty modyfikacji powierzchni naturalnych siarczków za pomocą impulsów elektromagnetycznych dużej mocy, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 123 – 127

   Pełny tekst

Valentine A. CHANTURIYA, Igor Zh. BUNIN, Maria V. RYAZANTSEVA, 2019 – The Main Features of the Natural Sulphides Surface Modification Under the Impact of High-Power Electromagnetic Pulses, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 123 – 127

DOI: 10.29227/IM-2019-02-21

 Full text

 

Erdenezul JARGALSAIKHAN, Khurelchuluun ISHGEN, 2019 – Optymalizacja procesu mielenia i flotacji rud miedziowo-molibdenowych z wykorzystaniem kryteriów modelowych, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 129 – 132

  Pełny tekst

Erdenezul JARGALSAIKHAN, Khurelchuluun ISHGEN, 2019 – Process Optimization of Grinding and Flotation of Copper-Molybdenum Ores with the Use of Model-Based Criteria, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 129 – 132

DOI: 10.29227/IM-2019-02-22

 Full text

E. ANASHKINA, I.ZH. BUNIN, G.K.   KHACHATRYAN, 2019 – Wpływ wysokonapięciowych impulsów elektromagnetycznych na właściwości technologiczne kryształów diamentu i minerałów tworzących skały Kimberlite, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 133 – 138

  Pełny tekst

N.E. ANASHKINA, I.ZH. BUNIN, G.K. KHACHATRYAN, 2019 – Influence of High-Voltage Electromagnetic Pulses on Technological Properties of Diamond Crystals and Kimberlite Rock-Forming Minerals, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 133 – 138

DOI: 10.29227/IM-2019-02-23

 Full text

 

Sorin-Iuliu MANGU, Diana-Cornelia CSIMINGA, Mirela ILOIU, Aronel MATEI, 2019 – Szczególne aspekty wykorzystania zasobów mineralnych substancji użytecznych, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 139 – 142

   Pełny tekst

Sorin-Iuliu MANGU, Diana-Cornelia CSIMINGA, Mirela ILOIU, Aronel MATEI, 2019 – Particular Aspects of Use Resources of Mineral Useful Substances, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 139 – 142

DOI: 10.29227/IM-2019-02-24

 Full text

 

Kamil MILEWSKI, Jan DRZYMALA, 2019 – Spieniaczowa flotacja pirytów różnego pochodzenia, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 143 – 150

   Pełny tekst

Kamil MILEWSKI, Jan DRZYMALA, 2019 – Frother-Assisted Flotation of Different Origin Pyrites, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 143 – 150

DOI: 10.29227/IM-2019-02-25

 Full text

 

Agnieszka SARAMAK, 2019 – Analiza porównawcza wybranych metod rozdrabniania pod kątem emisji pyłu, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 151 – 154

   Pełny tekst

Agnieszka SARAMAK, 2019 – Comparative Analysis of Selected Types of Crushing Forces in Terms of Dust Emission, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 151154

DOI: 10.29227/IM-2019-02-26

 Full text

 

Lucie JEZERSKA, Martin ZIDEK, Jiří ZEGZULKA, Barbora PALKOVSKA, 2019 – Ocena właściwości produktów z gryki dla symulacji metodą elementów dyskretnych (DEM), Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 155 – 158

 

   Pełny tekst

 

Lucie JEZERSKA, Martin ZIDEK, Jiří ZEGZULKA, Barbora PALKOVSKA, 2019 – Evaluation of Buckwheat Product Properties for Discrete Element Model (DEM) Simulation, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 155 – 158

DOI: 10.29227/IM-2019-02-27

 Full text

 

Dagmar DLOUHÁ, Viktor DUBOVSKÝ, 2019 – Poprawa szacunków parowania jeziora Most, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 159 – 165

   Pełny tekst

 

Dagmar DLOUHÁ, Viktor DUBOVSKÝ, 2019 – The Improvement of the Lake Most Evaporation Estimates, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 159 – 165

DOI: 10.29227/IM-2019-02-28

 Full text

 

Vishal SHUKLA, C. Raghu KUMAR, D.P. CHAKRABORTY, Ashok KUMAR, 2019 – Optymalizacja parametrów procesu wzbogacania w osadzarce drobnouziarnionej rudy żelaza – studium przypadku Tatasteel, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 165 – 170

   Pełny tekst

Vishal SHUKLA, C. Raghu KUMAR, D.P. CHAKRABORTY, Ashok KUMAR, 2019 – Optimization of Jigging Process Parameters to Beneficiate Iron Ore Fines – a Case Study of Tatasteel, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 165 – 170

DOI: 10.29227/IM-2019-02-29

 Full text

 

Agnieszka NOWACZEK, Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Joanna KULCZYCKA, 2019 – Potencjalne możliwości odzyskiwania surowców z zużytych baterii i akumulatorów na przykładzie Polski, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 171 – 179

   Pełny tekst

Agnieszka NOWACZEK, Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Joanna KULCZYCKA, 2019 – Potential Possibilities of Raw Materials Recovery from Waste Batteries and Accumulators on the Example of Poland, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 171 – 179

DOI: 10.29227/IM-2019-02-30

 Full text

 

Zbigniew KUCZERA, Bogusław PTASZYŃSKI, 2019 – Zwalczanie zapylenia w górnictwie polskim, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 181 – 187

   Pełny tekst

Zbigniew KUCZERA, Bogusław PTASZYŃSKI, 2019 Dust Control in Poland Mining, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 181 – 187

DOI: 10.29227/IM-2019-02-31

 Full text

 

Bogusław PTASZYŃSKI, Zbigniew KUCZERA, 2019 – Minimalna strata ciśnienia spowodowana kondensacją pary wodnej w chłodzonym powietrzu płynącym przewodem nachylonym, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 189 – 197

   Pełny tekst

Bogusław PTASZYŃSKI, Zbigniew KUCZERA, 2019 – The Minimum Pressure Drop Caused by the Condensation of Water Vapor in the Cooled Air Flowing in the Inclined Conduit, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 189 – 197

DOI: 10.29227/IM-2019-02-32

 Full text

 

Mai Thanh Tan, Mai Thanh Ha, Nguyen Dinh Chuc, Phan Thien Huong, Duong Van Hao, Kieu Duy Thong, 2019 – Poprawa badań sejsmicznych w poszukiwaniu ropy naftowej i hydratów gazu w Wietnamie, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 199 – 206

   Pełny tekst

 

MAI Thanh Tan, MAI Thanh Ha, NGUYEN Dinh Chuc, PHAN Thien Huong, DUONG Van Hao, KIEU Duy Thong, 2019 – Improvement of Seismic Research for Petroleum and Gas Hydrate Exploration in Vietnam, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 199 – 206

DOI: 10.29227/IM-2019-02-33

 Full text

Romuald OGRODNIK, Barbara KOWAL, 2019 – Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw wydobywczych, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 207 – 214

 

   Pełny tekst

Romuald OGRODNIK, Barbara KOWAL, 2019 – The Level and Structure of Investment Outlays in Mining Companies, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 207 – 214

DOI: 10.29227/IM-2019-02-34

 Full text

 

Barbara KOWAL, Rafał WIŚNIOWSKI, Romuald OGRODNIK, Anna MŁYNARCZYKOWSKA, 2019 – Wybrane elementy bezpiecznego środowiska pracy w kopalniach węgla kamiennego w sektorze polskiego górnictwa, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 215 – 223

   Pełny tekst

Barbara KOWAL, Rafał WIŚNIOWSKI, Romuald OGRODNIK, Anna MŁYNARCZYKOWSKA, 2019 – Selected Elements of a Safe Work Environment in Hard Coal Mines in the Polish Mining Sector, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 215 – 223

DOI: 10.29227/IM-2019-02-35

 Full text

 

Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Zbigniew KASZTELEWICZ, Mateusz SIKORA, Tomasz BĘDKOWSKI, 2019 – Wielokryterialna metoda wyboru sposobu mechanicznego urabiania skał, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 225 – 229

   Pełny tekst

 

Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Zbigniew KASZTELEWICZ, Mateusz SIKORA, Tomasz BĘDKOWSKI, 2019 – A Multi-Criteria Procedure for Selecting Mechanical Excavation Methods, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 225 – 229

DOI: 10.29227/IM-2019-02-36

 Full text

Dariusz KNEZ, Sylwia MAZUR, 2019 – Symulacja zmian przewodności szczeliny spowodowanych składem propantu i cyklicznym naprężeniem, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 231 – 234

   Pełny tekst

 

Dariusz KNEZ, Sylwia MAZUR, 2019 – Simulation of Fracture Conductivity Changes Due to Proppant Composition and Stress Cycles, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 231 – 234

DOI: 10.29227/IM-2019-02-37

 Full text

Gabriel CYRULIK, Antoni AUGUSTYN, 2019 – Nowe podejście do kształcenia i szkolenia zawodowego na przykładzie JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o., Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 235 – 238

   Pełny tekst

Gabriel CYRULIK, Antoni AUGUSTYN, 2019 – A New Approach to Vocational Education and Training on the Example of JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o., Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 235 – 238

DOI: 10.29227/IM-2019-02-38

 Full text

 

Anna BLUSZCZ, Anna MANOWSKA, 2019 – Badanie zależności poziomu wzrostu gospodarczego od zużycia materiałów i energii w wybranych państwach Unii Europejskiej, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 239 – 244

   Pełny tekst

 

Anna BLUSZCZ, Anna MANOWSKA, 2019 – Research on the Dependence of the Level of Economic Growth on the Consumption of Materials and Energy in Selected European Union Countries, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 239 – 244

DOI: 10.29227/IM-2019-02-39

 Full text

Anna WIKTOR-SUŁKOWSKA, 2019 – Autorska, heurystyczna metoda doboru strategii planowania w kontekście doboru sposobu zagospodarowania wyeksploatowanych wyrobisk kopalń podziemnych, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 245 – 249

   Pełny tekst

 

Anna WIKTOR-SUŁKOWSKA, 2019 – A New Heuristic Protocol for Strategy Selection Presented on the Basis of Examples of Former Underground Mines, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 245 – 249

DOI: 10.29227/IM-2019-02-40

 Full text

Edyta BRZYCHCZY, Aneta NAPIERAJ, 2019 – Analiza wydajności procesu wydobycia systemem ścianowym – propozycje wizualizacji, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 251 – 258

   Pełny tekst

 

Edyta BRZYCHCZY, Aneta NAPIERAJ, 2019 – Analysis of a Mining Process Performance in a Longwall Face – Visualization Proposals, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 251 – 258

DOI: 10.29227/IM-2019-02-41

 Full text

Łukasz MACHNIAK, 2019 – Inżynieria Mineralna z. 2(44), Ocena stanu realizacji sieci dróg ekspresowych i autostrad w kontekście wpływu na rynek kruszyw mineralnych, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 259 – 263

   Pełny tekst

 

Łukasz MACHNIAK, 2019 – Evaluation of the Implementation of Expressways and Highways Network in Context of Influence on Market of Mineral Aggregates, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 259 – 263

DOI: 10.29227/IM-2019-02-42

 Full text

 

Aneta NAPIERAJ, 2019 – Wykorzystanie predictive maitenance w procesie produkcyjnym, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 265 – 270

   Pełny tekst

 

Aneta NAPIERAJ, 2019 – The Use of Predictive    Maintenance in the Production Processes, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 265 – 270

DOI: 10.29227/IM-2019-02-43

 Full text

Anna HOŁDA, Aldona KRAWCZYKOWSKA, 2019 – Biowzbogacanie surowców mineralnych – interakcja bakteria-minerał, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 271 – 278

   Pełny tekst

 

Anna HOŁDA, Aldona KRAWCZYKOWSKA, 2019 – iobenefication of Mineral Resources – Microbe-Mineral Interaction, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 271 – 278

DOI: 10.29227/IM-2019-02-44

 Full text

 

 

Sebastian NAPIERAJ, Marek BOROWSKI, Michał KARCH, 2019 – Efektywne ekologicznie i ekonomicznie metody wykorzystania metanu pokładów węgla, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 279 – 286

   Pełny tekst

Sebastian NAPIERAJ, Marek BOROWSKI, Michał KARCH, 2019 – Ecologically and Economically Effective Methods of Coal Bed Methane Using, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 279 – 286

DOI: 10.29227/IM-2019-02-45

 Full text

 

Mariusz KAPUSTA, Patrycja BĄK, Marta SUKIENNIK, 2019 – Analiza strategiczna wybranych czynników kształtujących kulturę bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach górniczych w Polsce, część 1, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 287 – 292

   Pełny tekst

Mariusz KAPUSTA, Patrycja BĄK, Marta SUKIENNIK, 2019 – A Strategic Analysis of Selected Factors that Create the Culture of Occupational Health and Safety in Mining Companies in Poland, Part 1, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 287 – 292

DOI: 10.29227/IM-2019-02-46

 Full text

 

Monika PEPŁOWSKA, Lidia GAWLIK, 2019 – Zobowiązania finansowe sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 293 – 299

   Pełny tekst

 

Monika PEPŁOWSKA, Lidia GAWLIK, 2019 – Financial Liabilities of the Hard Coal Mining Sector in Poland, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 293299

DOI: 10.29227/IM-2019-02-47

 Full text

 

Dorota ŁOCHAŃSKA, Łukasz MACHNIAK, 2019 – Rynek kamieni wymiarowych i rola kamienia wymiarowego w Polsce, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 301 – 309

   Pełny tekst

Dorota ŁOCHAŃSKA, Łukasz MACHNIAK, 2019 – The dimension Stone Market and the Role of Dimension Stone in Poland, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 301 – 309

DOI: 10.29227/IM-2019-02-48

 Full text

 

Michał PATYK, Przemysław BODZIONY, Zbigniew KASZTELEWICZ, 2019 – Analiza składowych kosztów eksploatacji układów technologicznych do złóż surowców skalnych, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 311 – 318

   Pełny tekst

Michał PATYK, Przemysław BODZIONY, Zbigniew KASZTELEWICZ, 2019 – Analysis of Quarrying Equipment Operating Cost Structure, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 311 – 318

DOI: 10.29227/IM-2019-02-49

 Full text

 

Andrzej PIOTROWICZ, Stanisław PIETRZYK, Karol CZARNY, Paweł PŁACHTA, 2019 – Piro i hydrometalurgiczny odzysk metali nieżelaznych z konkrecji oceanicznych, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 319 – 325

   Pełny tekst

Andrzej PIOTROWICZ, Stanisław PIETRZYK, Karol CZARNY, Paweł PŁACHTA, 2019 – Pyro and Hydrometallurgical Recovery of Non-Ferrous Metals from Oceanic Nodules, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 319 – 325

DOI: 10.29227/IM-2019-02-50

 Full text

 

Tadeusz OLKUSKI, Andrzej SIKORA, Mateusz Piotr SIKORA, Adam SZURLEJ, 2019 – Prognozy wydobycia, konsumpcji i salda wymiany energii pierwotnej oraz paliw w USA i Kanadzie, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 327 – 334

   Pełny tekst

 

Tadeusz OLKUSKI, Andrzej SIKORA, Mateusz Piotr SIKORA, Adam SZURLEJ, 2019 – Forecasts of Production, Consumption, and the Trade Balance of Primary Energy and Fuels in the USA, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 327 – 334

 Full text

 

http://doi.org/10.29227/IM-2019-02-82 

Jaroslav MUDRUŇKA, Barbora LYČKOVÁ, Radmila KUČEROVÁ, Veronika GLOGAROVÁ, David TAKAČ, Klára OSSOVÁ, 2019 – Kompostowanie w workach polietylenowych, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 335 – 340

   Pełny tekst

 

Jaroslav MUDRUŇKA, Barbora LYČKOVÁ, Radmila KUČEROVÁ, Veronika GLOGAROVÁ, David TAKAČ, Klára OSSOVÁ, 2019 – Composting in Bags, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 335 – 340

 Full text

http://doi.org/10.29227/IM-2019-02-83

 

Hana NADKANSKÁ, Jaroslav ZÁVADA, Vladislav BLAŽEK, Jaroslav MUDRUŇKA, 2019 – Wpływ dodatków na bazie ciekłego wodorotlenku na tworzenie żużla w piecach granulacyjnych, Inżynieria Mineralna z. 2(44), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 341 – 346

   Pełny tekst

 

Hana NADKANSKÁ, Jaroslav ZÁVADA, Vladislav BLAŽEK, Jaroslav MUDRUŇKA, 2019 – Influence of Liquid Hydroxide Based Additives on Suppression of Slag Formation in Granulation Furnace, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 341 – 346

 Full text

http://doi.org/10.29227/IM-2019-02-84

 

 

POL-VIET 2019

 

Rok 2019; Zeszyt Nr 2 (44) vol. 2

Annals 2019; No 2 (44) vol 2

Van Thinh NGUYEN, Cao Khai NGUYEN, Xuan Ha TRAN, Hong Cuong NGUYEN, 2019 – Określenie zawartości metanu w wietnamskiej kopalni węgla  Mao Khe do poziomu 450, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44)vol. 2, p. 2  – 7

 Pełny tekst

Van Thinh NGUYEN, Cao Khai NGUYEN, Xuan Ha TRAN, Hong Cuong NGUYEN, 2019 – Determination of Methane Content at Mao Khe Coal Mine from Current Mining to -450 Level in Vietnam, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44)vol. 2, p. 2  – 7

 Full text

http://doi.org/10.29227/IM-2019-02-51

 

BUI Xuan Nam, NGUYEN Hoang, TRAN Quang Hieu, BUI Hoang Bac, NGUYEN Dinh An, NGUYEN Quoc Long, LE Thi Thu Hoa, PHAM, 2019 – Model  Lasso i uogólniony model liniowy elastycznej siatki do prognozowania nadciśnienia wywołanego wybuchem w kopalniach odkrywkowych,  Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), vol. 2, p. 8 – 20

 Pełny tekst

BUI Xuan Nam, NGUYEN Hoang, TRAN Quang Hieu, BUI Hoang Bac, NGUYEN Dinh An, NGUYEN Quoc Long, LE Thi Thu Hoa, PHAM, 2019 – A Lasso and Elastic-Net Regularised  Generalized Linear Model for Predicting Blast-Induced Air Over-pressure in Open-Pit Mines, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), vol. 2, p. 8 – 20

 Full text

http://doi.org/10.29227/IM-2019-02-52

 

PHAM Van Hoa, BUI Xuan Nam,krzy LE Van Quyen, LE Thi Thu Hoa, PHAM Van Viet, 2019 Oszacowanie wywozu ładowarkami  w kopalni odkrywkowej Cao Son i możliwości zastosowania technologii informatycznych w celu zwiększenia wydajności, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 21 – 27 

 Pełny tekst

PHAM Van Hoa, BUI Xuan Nam,krzy LE Van Quyen, LE Thi Thu Hoa, PHAM Van Viet, 2019Estimation of Truck-Shovel Dispatching in Cao Son Open-Pit Coal Mine and the Ability in Applying Information Technology for Increasing its Efficiency, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 21 – 27

 Full text

 http://doi.org/10.29227/IM-2019-02-51

Trung NGUYEN DUC, Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, NGUYEN Pham Trung, 2019 – Badanie kompleksowych rozwiązań w celu rozszerzenia zakresu zastosowania w pełni zmechanizowanej technologii eksploatacji węgla ścianowego zgodnie z kątem upadu pokładu w podziemnych kopalniach węgla w zagłębiu węglowym Quang Ninh, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 28 – 34

   Pełny tekst

Trung NGUYEN DUC, Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, NGUYEN Pham Trung, 2019 – Study on some Solutions for Enlarging the Application Scope of the Fully Mechanized Longwall Coal Mining Technology According to Seam Dip Angle at Underground Coal Mines in Quang Ninh Coalfield, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 28 – 34

 Full text

http://doi.org/10.29227/IM-2019-02-52

Jacek KORSKI, 2019 –  Efektywny czas pracy kompleksu ścianowego i przyczyny jego zmniejszania, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 35 – 43

  Pełny tekst

 

Jacek KORSKI, 2019 –  Longwall complex efficient time and reasons of its decreasing, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 35-43

 Full text

http://doi.org/10.29227/IM-2019-02-53

Cao Khai NGUYEN, Van Thinh NGUYEN, 2019 Ocena obecnego stanu  systemu wentylacji podziemnej kopalni w rejonie Thanh Cong-Cao Thang, Hon Gai Coal Company, Quang Ninh Region, Wietnam, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 44 – 50

 Pełny tekst

 

Cao Khai NGUYEN, Van Thinh NGUYEN, 2019Assessing the Current Status of Underground Mine Ventilation System in Thanh Cong-Cao Thang Area, Hon Gai Coal Company, Quang Ninh Region, Vietnam, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 44 – 50

 Full text

http://doi.org/10.29227/IM-2019-02-54

HO Viet Bun, LE Xuan Thanh, 2019 Poprawa działania przekaźników ziemnozwarciowych poprzez automatyczne połączenie uziemiające w sieci górniczej 6kV w Quang Ninh, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 51 – 56

   Pełny tekst

HO Viet Bun, LE Xuan Thanh, 2019Improving the Operation of Earth Fault Relays by Auto Earthing-Connection at Earth Fault Situations in 6kV Mining Grid of Quang Ninh, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 51 – 56

 Full text

http://doi.org/10.29227/IM-2019-02-55

NGUYEN Hoang, BUI Xuan Nam, TRAN Quang Hieu, NGUYEN Quoc Long, VU Dinh Hieu, PHAM Van Hoa, LE Qui Thao, NGUYEN Phu VU, 2019 Opracowanie zaawansowanego modelu obliczeniowego do szacowania wibracji gruntu wywołanych wybuchem w odkrywkowej kopalni węgla Nui Beo (Wietnam) przy użyciu sztucznej sieci neuronowej, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 57 – 72

  Pełny tekst

 

 

NGUYEN Hoang, BUI Xuan Nam, TRAN Quang Hieu, NGUYEN Quoc Long, VU Dinh Hieu, PHAM Van Hoa, LE Qui Thao, NGUYEN Phu VU, 2019Developing an Advanced Soft Computational Model for Estimating Blast-Induced Ground Vibration in Nui Beo Open-pit Coal Mine (Vietnam) Using Artificial Neural Network, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 57 – 72

 Full text

http://doi.org/10.29227/IM-2019-02-56

 

NGUYEN Thi Kim Ngan, 2019 Green growth w górnictwie - trendy w Azji Południowo-Wschodniej i lekcje dla Wietnamu, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 73 – 78

  Pełny tekst

NGUYEN Thi Kim Ngan, 2019Green Growth in Mining – the Trends of Southeast Asia and Lessons for Vietnam, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 73 – 78

 Full text

http://doi.org/10.29227/IM-2019-02-57

 

NGUYEN Xuan Man, Do Thi Them, 2019 Określania głębokości wykopu w gruncie  suchym metodą wykopu bez konstrukcji wsporczych case study, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 79 – 87

  Pełny tekst

 

NGUYEN Xuan Man, Do Thi Them, 2019A Case Study on the Determination of the Excavated Trench Depth in Unsaturated Soil Constructed by Trench Method Without Supporting Structures, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 79 – 87

 Full text

http://doi.org/10.29227/IM-2019-02-58

NHU Thi Kim Dung, VU Thi Chinh, 2019 Odzysk węgla z odpadów z kopalń w prowincji Quang Ning, Wietnam, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 88 – 96

  Pełny tekst

NHU Thi Kim Dung, VU Thi Chinh, 2019Recovery of Clean Coal from the Contaminated Waste of Coal Mines in Quang Ninh Province, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 88 – 96

 Full text

http://doi.org/10.29227/IM-2019-02-59

TIEN Dung LE, Manh Tung BUI, DUC Hung Pham, QUANG Hung Dang, 2019 – Geotechniczne mechanizmy opadania stropu przed podparciem ściany w górnictwie ścianowym, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 97 – 103

  Pełny tekst

 

TIEN Dung LE, Manh Tung BUI, DUC Hung Pham, QUANG Hung Dang, 2019 – Geotechnical Mechanisms of Roof Fall Ahead of Face Support in Longwall Mining, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 97 – 103

Full text

http://doi.org/10.29227/IM-2019-02-60

 

Tien Dung LE, Xuan Nam BUI, 2019 Stan i perspektywy technologii podziemnego wydobycia węgla w Wietnamie, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 104 – 110

  Pełny tekst

 

Tien Dung LE, Xuan Nam BUI, 2019Status and prospects of underground coal mining technology in Vietnam, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 104 – 110

 Full text

http://doi.org/10.29227/IM-2019-02-61

HA Doan Manh, MIJAŁ Waldemar, POLEK Daria, 2019 Porównanie przepisów dotyczących ścieków przemysłowych w Wietnamie i Polsce: badanie oczyszczania ścieków kopalni węgla Trang Bach, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 111 – 117

  Pełny tekst

 

HA Doan Manh, MIJAŁ Waldemar, POLEK Daria, 2019Comparison Of Vietnam And Poland Industrial Wastewater Regulation: A Study Of Trang Bach Coal Mine Wastewater Treatment, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 111 – 117

 Full text

http://doi.org/10.29227/IM-2019-02-62

Hoa BUI, Piotr ŻYCZKOWSKI, Rafał ŁUCZAK, 2019 Wykorzystanie programów komputerowych do rozwiązywania problemów wentylacyjnych w wietnamskich kopalniach węgla, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 118 – 127

  Pełny tekst

 

Hoa BUI, Piotr ŻYCZKOWSKI, Rafał ŁUCZAK, 2019The Use of Computer Programs to Solve Ventilation Issues in Vietnamese Coal Mines, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 118 – 127

 Full text

http://doi.org/10.29227/IM-2019-02-63

Waldemar MIJAŁ, Daria POLEK, Manh HA Doan, 2019 Porównanie zasobów węgla i popytu na węgiel w Wietnamie i Polsce w przeszłości oraz tego, jak zmieni się w przyszłości, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 128 – 133

  Pełny tekst

 

 

Waldemar MIJAŁ, Daria POLEK, Manh HA Doan, 2019Comparison of Vietnam and Poland Coal Resources & Coal Demand in the Past and How It Will Change in Future, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 128 – 133

 Full text

http://doi.org/10.29227/IM-2019-02-64

NGUYEN Anh Tuan, PHAM Van Viet, LE Van Quyen, NGUYEN Tuan Anh, LE Thi Hai, 2019 – Określenie wydajności wykorzystania kamienia blocznego z symulacji komputerowych w celu wygenerowania sieci pęknięć w 3D: studium przypadku w kamieniołomach kamieni blocznych w Wietnamie, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 134 – 145

  Pełny tekst

 

NGUYEN Anh Tuan, PHAM Van Viet, LE Van Quyen, NGUYEN Tuan Anh, LE Thi Hai, 2019 – Determining for an Output Capacity of Dimension Stone Exploitation from the Computer Simulations to Generate the Fracture Network in 3D: Case Study in some Dimensional Stone Quarries in Vietnam, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 134 – 145

 Full text

 

 http://doi.org/10.29227/IM-2019-02-65

Hai DUONG DUC, QUANG Dao Hong, Marian TUREK, Aleksandra KOTERAS, 2019 Stan i perspektywy technologii górniczych  w kopalniach podziemnych w Wietnamie, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 146 – 154

  Pełny tekst

 

Hai DUONG DUC, QUANG Dao Hong, Marian TUREK, Aleksandra KOTERAS, 2019The Status and Prospect of Mining Technology in Vietnam Underground Coal Mines, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 146 – 154

 Full text

http://doi.org/10.29227/IM-2019-02-66

QUAN Truong Tien, Rafał ŁUCZAK, Piotr ŻYCZKOWSKI, 2019 Ocena zagrożenia klimatycznego w wybranych podziemnych kopalniach węgla kamiennego w Wietnamie, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 155 – 163

  Pełny tekst

QUAN Truong Tien, Rafał ŁUCZAK, Piotr ŻYCZKOWSKI, 2019Climatic Hazard Assessment in Selected Underground Hard Coal Mines in Vietnam, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 155 – 163

 Full text

http://doi.org/10.29227/IM-2019-02-67

Luan Pham VAN, Phu Nguyen NGOC, Ha Le VIET, 2019 Optymalny układ rozdrabniania krzemionkowej rudy apatytowej typu III,  Lao Cai Wietnam, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 164 – 173

  Pełny tekst

 

Luan Pham VAN, Phu Nguyen NGOC, Ha Le VIET, 2019Rational Grinding Circuit for Siliceous Apatite Ore Type III of Lao Cai Vietnam, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 164 – 173

 Full text

 

http://doi.org/10.29227/IM-2019-02-68

Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Waldemar KORZENIOWSKI, Trung Nguyen DUC, 2019Dobór obudowy zmechanizowanej typu FAZOS-15/31-POz dla podziemnej kopalni węgla kamiennego Vang Danh, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 174 – 181

  Pełny tekst

Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Waldemar KORZENIOWSKI, Trung Nguyen DUC, 2019Choice of Powered Roof Support FAZOS-15/31-POz for Vang Danh Hard Coal Mine, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 174 – 181

 Full text

http://doi.org/10.29227/IM-2019-02-69

PHUONG Thao Dang, VU Chi Dang, 2019 Studium zależności odcieków z rurociągów  i parametry rurociąów w Quang Ninh Mine, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 182-190

  Pełny tekst

 

 

PHUONG Thao Dang, VU Chi Dang, 2019A Study on Relationship of Duct Leakage and Parameters of Ducts in Quang Ninh Mine, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 182-190

 Full text

http://doi.org/10.29227/IM-2019-02-70

CUONG Dinh Van, THANH Tran Van, TUAN Nguyen Anh, 2019 Badanie możliwości zastosowania sztucznego filaru do zastąpienia ochronnego filaru węglowego na drogach przygotowawczych podczas procesu wydobycia w podziemnych kopalniach węgla w regionie Quang Ninh w Wietnamie, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 191 – 197

  Pełny tekst

 

 

CUONG Dinh Van, THANH Tran Van, TUAN Nguyen Anh, 2019Study on the Possibility of Using Artificial Pillar to Replace the Protection Coal Pillar of the Preparation Roadways During the Mining Process at Underground Coal Mines in Quang Ninh Region, Vietnam, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 191-197

 Full text

http://doi.org/10.29227/IM-2019-02-71

VU Dinh Hieu, BUI Xuan Nam, BUI Hoang Bac, NGO Thi Thanh Nga, 2019 – Ekstrakcja czystej krzemionki poprzez syntezę glinokrzemianów ze spopielonych odpadów stałych, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 198-209

  Pełny tekst

 

 

VU Dinh Hieu, BUI Xuan Nam, BUI Hoang Bac, NGO Thi Thanh Nga, 2019 – Pure SiO2 Extraction through Aluminosilicates Synthesis from Incinerated Solid Wastes, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 198-209

 Full text

http://doi.org/10.29227/IM-2019-02-72

PHAN Trong Toan, 2019 Metody dostosowywania parametrów geofizycznych w symulacji numerycznej złoża ropy i gazu w celu uzyskania wiarygodnych wyników symulacji, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 210-215

  Pełny tekst

PHAN Trong Toan, 2019 Methods of Adjusting Geophysical Parameters in the Calculation of Numerical Simulation of an Oil and Gas Reservoir to Obtain Reliable Simulation Results, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 210-215

 Full text

http://doi.org/10.29227/IM-2019-02-73

DAO Van Chi, NGUYEN Cao Khai, LE Tien Dung, LEILIN Zhang, 2019 – Zastosowanie technologii informatycznej w celu poprawy zarządzania zasobami mineralnymi w prowincji Quang Ninh, Wietnam, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 216-221

  Pełny tekst

 

DAO Van Chi, NGUYEN Cao Khai, LE Tien Dung, LEILIN Zhang, 2019 – Application of Information Technology to Improve the Management of Mineral Resources in Quang Ninh Province, Vietnam, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 216-221

 Full text

http://doi.org/10.29227/IM-2019-02-76

BUI Xuan Nam, LEE Changwoo, NGUYEN Quoc Long, ADEEL Ahmad, CAO Xuan Cuong, NGUYEN Viet Nghia, LE Van Canh, NGUYEN Hoang1, LE Qui Thao, DUONG Thuy Huong, NGUYEN Van Duc, 2019 Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych (dronów)  do monitorowania jakości powietrza w odkrywkowych kopalniach węgla kamiennego, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 222 - 238

  Pełny tekst

BUI Xuan Nam, LEE Changwoo, NGUYEN Quoc Long, ADEEL Ahmad, CAO Xuan Cuong, NGUYEN Viet Nghia, LE Van Canh, NGUYEN Hoang1, LE Qui Thao, DUONG Thuy Huong, NGUYEN Van Duc , 2019, Use of Unmanned Aerial Vehicles for 3D topographic Mapping and Monitoring the Air Quality of Open-pit Mines, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 222 – 238

 Full text

http://doi.org/10.29227/IM-2019-02-77

 

NGUYEN Quang Minh, NGUYEN Thi Thu Huong, LA Phu Hien, DUONG Thi Tuyet Nhung, NGUYEN Thi Minh Hong, VU Van Anh, 2019 Porównanie metod ponownego próbkowania dla skalowanego w dół zmniejszania DEM, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 239-247

  Pełny tekst

 

NGUYEN Quang Minh, NGUYEN Thi Thu Huong, LA Phu Hien, DUONG Thi Tuyet Nhung, NGUYEN Thi Minh Hong, VU Van Anh, 2019Comparison of the Resampling Methods for Gridded DEM Downscaling, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 239 – 247

 Full text

http://doi.org/10.29227/IM-2019-02-77

NGUYEN Quoc Long, BUI Xuan Nam, CAO Xuan Cuong, LE Van Canh, 2019 Podejście do mapowania kamieniołomów w Wietnamie za pomocą tanich bezzałogowych statków powietrznych (dronów), Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 248-262

  Pełny tekst

 

NGUYEN Quoc Long, BUI Xuan Nam, CAO Xuan Cuong, LE Van Canh, 2019An Approach of Mapping Quarries in Vietnam Using Low-cost Unmanned Aerial Vehicles, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 248 – 262

 Full text

 http://doi.org/10.29227/IM-2019-02-78

Dariusz SALA, Bogusław BIEDA, 2019 Zastosowanie analizy niepewności opartej na symulacji Monte Carlo (MC) do inwentaryzacji cyklu życia (LCI), Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 263-268

  Pełny tekst

 

Dariusz SALA, Bogusław BIEDA, 2019Application of Uncertainty Analysis Based on Monte Carlo (MC) Simulation for Life Cycle Inventory (LCI), Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 263 – 268

http://doi.org/10.29227/IM-2019-02-79

 Full text

Zbigniew RAK, Jerzy STASICA, 2019Zastosowanie kotwi do rozrzedzania obudowy  podporowej w warunkach głębokich kopalń węgla kamiennego – studium przypadku, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 269-278

  Pełny tekst

Zbigniew RAK, Jerzy STASICA, 2019 The use of anchors to thin the support casing in the conditions of deep coal mines – studium przypadku, Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(44), p. 269 – 278

 Full text

http://doi.org/10.29227/IM-2019-02-80