Rok 2011; Zeszyt Nr 1(27)

Lapčík V., Lapčíková M., 2011Ocena wpływu górnictwa odkrywkowego na środowisko. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(27), p. 1–10.

          [full text]

 

Fusova L., Cechlova K., Čablik V., 2011Badanie procesu sorpcji jonów Pb i Cu na bentonicie. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(27), p. 11-18.

          [full text]

 

Michałowski M., 2011Analiza zanieczyszczeń związkami fenolowymi górnego dorzecza Raby i Dunajca oraz ustalenie źródeł emisji tych związków. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(27), p. 19-26.

          [full text]

 

Fečko P., Hlavatá M., Podešvová M., Mucha N.,Király A., 2011 –  Zastosowanie nowych odczynników flotacyjnych do flotacji mułów węglowych z kopa lni Darkov. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(27), p. 27–38.

          [full text]

Raclavská H., Doškářová Š., Škrobánková H., 2011Ecotoxicity of sewage sludge from waste water treatment plant. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(27), p. 39–50.

          [full text]

 

Viestová Z., Hlavatá M., Wilkosz A., 2011Toksyczność osadów ściekowych z oczyszczalni Ścieków. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(27), p. 51–60.

          [full text]

 

Jelínek J. , Mališ J., Daněk T., Thomas J., Slivka V., 2011Uwarunkowania wykorzystania odpadów i mieszaniny odpadów do technicznej rekultywacji terenu. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(27), p. 61–72.

          [full text]

 

Kušnierová M., Praščáková M., Čablik V., Fečko P., 2011 Odpady energetyczne jako substytut niemetalicznych surowców pierwotnych. Journal of the Polish  Mineral Engineering Society, No 1(27), p. 73–78.

          [full text]

Kovaľ L. , Kulová E. , Fečko P., 2011Wzbogacanie laterytów pochodzących z miejscowości Trestenik w Kosowie. Journal of  the Polish Mineral Engineering Society, No 1(27), p. 79-88.

          [full text]

 

80 lecie Profesora zw. dr hab. inż. Kazimierza Stanisława Sztaby

Prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke - 70 lecie urodzin - Journal of  the Polish Mineral Engineering Society, No 1(27), p. 89-94.

 

          [full text]

 

 

 

 

 

Rok 2011; Zeszyt Nr 1(27)

Lapčík V., Lapčíková M., 2011Environmental Impact Assessment of Surface Mining. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(27), p. 1–10.

          [full text]

Fusova L., Cechlova K., Čablik V., 2011The investigation on Pb2+ and Cu2+ ions on bentonite. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(27), p. 11-18.

          [full text]

Michałowski M., 2011The Analysis of Pollution with Phenol Compounds of the Upper Catchments of the Raba and Dunajec Rivers and Identification of the Emission Sources. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(27), p. 19-26.

          [full text]

Fečko P., Hlavatá M., Podešvová M., Mucha N.,Király A., 2011 –  New flotation agents on a slurry sample from Darkov Mine. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(27), p. 27–38.

          [full text]

Raclavská H., Doškářová Š., Škrobánková H., 2011Ecotoxicity of sewage sludge from waste water treatment plant. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(27), p. 39–50.

          [full text]

Viestová Z., Hlavatá M., Wilkosz A., 2011Conditions of waste and waste mixture utilization in technical land reclamation. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(27), p. 51–60.

          [full text]

Jelínek J. , Mališ J., Daněk T., Thomas J., Slivka V., 2011 Old coal refuse heaps – possible sources of opening materials for the ceramic industry. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(27), p. 61–72.

          [full text]

Kušnierová M., Praščáková M., Čablik V., Fečko P., 2011 Energetic wastes as an equivalent for primary nonmetallic materials. Journal of the Polish  Mineral Engineering Society, No 1(27), p. 63–78.

          [full text]

Kovaľ L. , Kulová E. , Fečko P., 2011Enrichment of laterite ore from Trstenik locality in Kosovo. Journal of  the Polish Mineral Engineering Society, No 1(27), p. 79-88.

          [full text]

 

80 lecie Profesora zw. dr hab. inż. Kazimierza Stanisława Sztaby

Prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke - 70 lecie urodzin - Journal of  the Polish Mineral Engineering Society, No 1(27), p. 89-94.

 

          [full text]

 

Rok 2011; Zeszyt Nr 2(28)

Michałowski M., 2011 Proekologiczne wykorzystanie energii geotermalnej Polski. Inżynieria Mineralna z. 2(28), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 1–9.

         [pełny tekst]

Šimáčková H., Nejedlík M., Vyvážil M., Jančová J., Ledererová J., Svoboda M., Čablík V., 2011 Ekonomiczne spojrzenie na wykorzystanie CCP w materiałach budowlanych. Inżynieria Mineralna z. 2(28), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 11–21.

         [pełny tekst]

Bestová I., Heviánková S., Zechner M., 2011 Występowanie manganu w wodzie kopalnianej oraz jego usuwanie. Inżynieria Mineralna z. 2(28), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 23–31.

         [pełny tekst]

Fečko P., Guziurek M., Pertile E., Kučerová R., Podešvová M., Valeš J., TORA B., 2011 – Wykorzystanie węgla o wysokiej zawartości siarki – przygotowanie czynnika flotacyjnego za pomocą pirolizy. Inżynieria Mineralna z. 2(28), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 33–46.

         [pełny tekst]

Raclavská H., Škrobánková H., Doškářová Š., 2011 – Potencjalne zmniejszenie zdolności do wymywania substancji odżywczych z osadu ściekowego stosowanego w rekultywacji gleby. Inżynieria Mineralna z. 2(28), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 47–61.

         [pełny tekst]

Bedeković G., Salopek B., Sobota I., 2011 – Elektrostatyczna metoda oddzielania mieszaniny PET/PVC. Inżynieria Mineralna z. 2(28), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 63–76.

         [pełny tekst]

Zajonc O., Raclavská H., Juchelková D., Volfová M., 2011 – Energetyczne właściwości kompostu. Inżynieria Mineralna z. 2(28), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 77–88.

         [pełny tekst]

Topiarzová R., Čablík V., 2011 – Potencjalne zastosowanie flotacji w oddzielaniu materiałów PET i PLA. Inżynieria Mineralna z. 2(28), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 89–97.

         [pełny tekst]

 

Annals 2011; No 2(28)

Michałowski M., 2011 Environmentally-friendly use of geothermal energy in Poland. Journal of the Polish  Mineral Engineering Society, No 2(28), p. 1–9.

          [full text]

Šimáčková H., Nejedlík M., Vyvážil M., Jančová J., Ledererová J., Svoboda M., Čablík V., 2011 Economic view of possibilities of CCPs utilization in building products. Journal of the Polish  Mineral Engineering Society, No 2(28), p. 11–21.

         [full text]

Bestová I., Heviánková S., Zechner M., 2011 Occurrence and removal of manganese from acid mine water. Journal of the Polish  Mineral Engineering Society, No 2(28), p. 23–31.

         [full text]

Fečko P., Guziurek M., Pertile E., Kučerová R., Podešvová M., Valeš J., TORA B., 2011 – Utilization of high-sulfur coal – preparation of a flotation agent through pyrolysis. Journal of the Polish  Mineral Engineering Society, No 2(28), p. 33–46.

         [full text]

 

Raclavská H., Škrobánková H., Doškářová Š., 2011 – Potential reduction in nutrient leachability from sewage sludge applied in land reclamation. Journal of the Polish  Mineral Engineering Society, No 2(28), p. 47–61.

         [full text]

 

Bedeković G., Salopek B., Sobota I., 2011 – Electrostatic separation of PET/PVC mixture. Journal of the Polish  Mineral Engineering Society, No 2(28), p. 63–76.

         [full text]

 

Zajonc O., Raclavská H., Juchelková D., Volfová M., 2011 – Energetic properties of compost. Journal of the Polish  Mineral Engineering Society, No 2(28), p. 77–88.

         [full text]

 

Topiarzová R., Čablík V., 2011 – Potential application of flotation in separating PET and PLA materials. Journal of the Polish  Mineral Engineering Society, No 2(28), p. 89–97.

         [full text]