Rok 2004; Zeszyt Nr 1(12)

Sablik J., 2004Wartości zerowe aktywności flotacyjnej i granicznego kąta zwilżania węgli w funkcji ich krytycznego napięcia powierzchniowego zwilżania. Inżynieria Mineralna z. 1(12), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 1–8.
[pełny tekst]

Ślączka A., 2004 Reologia zawiesiny węglowo-wodnej o dużym zagęszczeniu. Inżynieria Mineralna z. 1(12), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 9–18.
[pełny tekst]

Peszko B., Tumidajski T., 2004 Metodologia określania zależności pomiędzy wynikami analiz składu ziarnowego. Inżynieria Mineralna z. 1(12), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 19–28.
[pełny tekst]

Lutyński A., 2004Trwałość taśmy przenośnikowej użytkowanej w zakładach przeróbki kopalń węgla kamiennego. Inżynieria Mineralna z. 1(12), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 29–38.
[pełny tekst]

 

Annals 2004; No 1(12)

Sablik J., 2004Zero values of flotation response and contact angle of coals in the function of their critical surface tension of wetting. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(12), p. 1–8.
[full text]

Ślączka A., 2004 Rheology of highly loaded coal water slurries. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(12), p. 9–18.
[full text]

Peszko B., Tumidajski T., 2004 Methodology of determining the dependencies between the grain composition analyses results. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(12), p. 19–28.
[full text]

Lutyński A., 2004Service life of conveyor belts used in conveyors being in operation at coal preparation plants. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(12), p. 29–38.
[full text]

Rok 2004; Zeszyt Nr 2(13)

Nycz R., Zieleźny A., 2004Kompania Węglowa S.A. – technologia wzbogacania węgla i jakość produkcji. Inżynieria Mineralna z. 2(13), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 2–19.
[pełny tekst]

Kurczabiński L., Łój R., 2004Przeróbka mechaniczna węgla w kopalniach Katowickiego Holdingu S.A. Inżynieria Mineralna z. 2(13), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 20–27.
[pełny tekst]

Kowalczyk J., Strzelec G.m 2004 Jastrzębska Spółka Węglowa SA – jakość produkcji i technologia wzbogacania węgla. Inżynieria Mineralna z. 2(13), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 28–44.
[pełny tekst]

Bieńko W., 2004Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. – technologia zakładu przeróbki mechanicznej węgla. Inżynieria Mineralna z. 2(13), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 45–49.
[pełny tekst]

Gawliński A., 2004Technologia wzbogacania węgla w zakładzie przeróbczym KWK „BUDRYK” S.A. Inżynieria Mineralna z. 2(13), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 50–55.
[pełny tekst]

Dziwok M., Grzesik M., 2004Zakład wzbogacania odpadów poflotacyjnych Spółki „POLHO”. Inżynieria Mineralna z. 2(13), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 56–59.
[pełny tekst]

Kucharzyk P., 2004Polsko Węgierska Spółka Akcyjna „Haldex” – technologia zakładów przeróbki mechanicznej odpadów pogórniczych. Inżynieria Mineralna z. 2(13), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 60–64.
[pełny tekst]

Poznański C , 2004Wzbogacanie węgla w zakładach przeróbczych należących do Południowego Koncernu Węglowego. Inżynieria Mineralna z. 2(13), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 65–74.
[pełny tekst]

Annals 2004; No 2(13)

Nycz R., Zieleźny A., 2004Kompania Węglowa S.A. – coal beneficiation technology and quality of production. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(13), p. 2–19.
[full text]

 

Kurczabiński L., Łój R., 2004Mechanical coal preparation in the mines of Katowice Coal Holding S.A. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(13), p. 20–27.
[full text]

Kowalczyk J., Strzelec G.m 2004 Jastrzębie Coal Company – output quality and coal processing. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(13), p. 28–44.
[full text]

 

Bieńko W., 2004Lubelski Węgiel “Bogdanka” S.A. – process engineering of the coal preparation plant. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(13), p. 45–49.
[full text]

 

Gawliński A., 2004A technology of coal beneficiation at a coal preparation plant of “Budryk” Mine. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(13), p. 50–55.
[full text]

Dziwok M., Grzesik M., 2004Post-flotation waste enrichment plant of “POLHO” Company. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(13), p. 56–59.
[full text]

 

Kucharzyk P., 2004 – “Haldex” Polish Hungarian Joint Stock Company – technology of coal preparation plants for mining wastes. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(13), p. 60–64.
[full text]

Poznański C , 2004Coal preparation at the plants belonging to Southern Coal Concern. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(13), p. 65–74.
[full text]