STATUT

 POLSKIEGO TOWARZYSTWA

PRZERÓBKI KOPALIN

 (2004)

Rozdział 1

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin zwane dalej PTPK lub Towarzystwo działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§ 2

PTPK jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym towarzystwem zrzeszającym osoby zajmujące się zagadnieniami przeróbki węgla, rud, surowców skalnych, surowców chemicznych i innych surowców mineralnych, wtórnych i odpadowych dla wspólnego rozpatrywania i omawiania spraw dotyczących przeróbki kopalin, integracji środowiska oraz dla utrzymania życia koleżeńskiego.

§ 3

Terenem działalności PTPK jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą władz naczelnych miasto Kraków.

§ 4

PTPK posiada osobowość prawną.

§ 5

PTPK może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji naukowych, technicznych i gospodarczych.

§ 6

Towarzystwo używa pieczęci z napisem POLSKIE TOWARZYSTWO PRZERÓBKI KOPALIN. W kontaktach międzynarodowych towarzystwo może używać pieczęci w innych językach. Nazwy obcojęzyczne PTPK są przekładem nazwy Towarzystwa. Brzmienie tych nazw określa i zatwierdza Zarząd Towarzystwa.

§ 7

Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą. Działalność PTPK, w tym wszystkich jego władz i jednostek organizacyjnych — z wyjątkiem sądów koleżeńskich — jest jawna.

 

Rozdział 2

 

Cele PTPK i sposoby ich realizacji

§ 8

Celami Towarzystwa są:

1.      Skupianie członków Towarzystwa wokół problemów i zadań, stojących przed przeróbką kopalin.

2.      Inspirowanie przedsięwzięć mających na celu uszlachetnianie surowców mineralnych, wtórnych i odpadowych, rozwijanie technologii i techniki oraz ochronę środowiska przyrodniczego.

3.      Kształtowanie opinii, dokonywanie ocen oraz wypowiadanie się w sprawach przeróbki kopalin.

4.      Upowszechnianie doświadczeń i osiągnięć w dziedzinie przeróbki i wiążących się z nią problemów pozyskania kopalin i użytkowania surowców mineralnych.

5.      Organizacja systemu dokształcania oraz podnoszenia kwalifikacji kadr technicznych.

6.      Popularyzowanie krajowych i międzynarodowych konferencji i kongresów przeróbczych i innych poruszających problemy przeróbki kopalin.

7.      Organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego oraz inspirowanie powstawania związków koleżeńskich członków.

§ 9

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1.      Organizowanie periodycznych zebrań członków Towarzystwa.

2.      Przygotowywanie wykładów, odczytów i wystaw.

3.      Organizowanie seminariów, sympozjów, konferencji, zjazdów naukowych.

4.      Organizowanie uczestnictwa w międzynarodowych imprezach (wystawy, konferencje, kongresy itp.) związanych z przeróbką kopalin.

5.      Organizowanie i prowadzenie szkół przeróbki kopalin.

6.      Wydawanie czasopisma branżowego ujmującego profil odpowiadający działalności Towarzystwa.

7.      Ustanawianie nagród Towarzystwa.

8.      Wnioskowanie o przyznanie nagród, odznak i odznaczeń branżowych i państwowych.

 

Rozdział 3

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Do Towarzystwa przystępować mogą osoby zajmujące się problematyką przeróbki kopalin oraz zagadnieniami bezpośrednio z nią związanymi. Członkami mogą zostać osoby zatrudnione w przemyśle, nauce, firmach prywatnych i innych, emeryci oraz studenci dwóch ostatnich lat studiów. Członkami Towarzystwa mogą być również cudzoziemcy.

§ 11

Członków przyjmuje Rada Towarzystwa na wniosek dwóch członków Towarzystwa większością 2/3 głosów poprzez głosowanie jawne.

§ 12

Towarzystwo składa się:

a)      z członków zwyczajnych krajowych,

b)      z członków zwyczajnych zagranicznych,

c)      z członków honorowych,

d)      z członków wspierających.

A.     Członkiem zwyczajnym krajowym może zostać osoba fizyczna składająca deklarację realizacji zadań statutowych oraz zobowiązująca się do opłacania składek członkowskich.

B.     Członkiem zwyczajnym zagranicznym może zostać osoba fizyczna składająca deklarację realizacji zadań statutowych Towarzystwa. Członkowie zagraniczni mogą być, na podstawie uchwały Rady Towarzystwa zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

C.     Członkiem honorowym może być osoba, która położyła doniosłe zasługi dla Towarzystwa, odznaczyła się wybitnymi pracami naukowymi lub zasłużyła się znakomicie na polu techniki lub przemysłu. Członkowie honorowi nie opłacają składek. Członkowie honorowi mają takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni.

D.     Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która złożyła deklarację pomocy finansowej lub rzeczowej. Członek wspierający opłaca składkę roczną w wysokości co najmniej dziesięciokrotnej składki rocznej członka zwyczajnego. Członkowie wspierający, będący osobami prawnymi, wykonują prawa członków zwyczajnych, za wyjątkiem biernego prawa wyborczego, przez delegata.

§ 13

Członkostwo Towarzystwa ustaje wskutek zgonu członka, pisemnego wystąpienia, skreślenia w przypadku zalegania z płaceniem składek przez co najmniej dwa lata, wykluczenia orzeczeniem sądu koleżeńskiego lub skazaniem prawomocnym wyrokiem sądowym na utratę praw publicznych.

§ 14

Członkom Towarzystwa przysługuje prawo:

a)      biernego i czynnego wyboru do władz Towarzystwa,

b)      uczestniczenia we wszystkich zgromadzeniach, zebraniach, odczytach, kursach, konferencjach, wycieczkach i innych imprezach organizowanych przez Towarzystwo,

c)      przedstawiania kandydatów na członków Towarzystwa,

d)      występowania z wnioskami, postulatami, opiniami do władz Towarzystwa,

e)      korzystania z ulg przysługujących członkom Towarzystwa,

f)        otrzymywania czasopisma Inżynieria Mineralna oraz wszystkich wydawnictw Towarzystwa w ramach opłaconej składki członkowskiej,

g)      noszenia odznaki członkowskiej.

§ 15

Członkowie zobowiązani są do:

a)      przestrzegania postanowień statutu i regulaminów,

b)      udziału w realizacji celów statutowych i zadań nałożonych przez Towarzystwo,

c)      opłacania składek członkowskich,

d)      dbania o dobre imię Towarzystwa.

 

Rozdział 4

 

Władze Towarzystwa

§ 16

Władzami Towarzystwa są:

a)      Walny Zjazd Członków,

b)      Rada Towarzystwa,

c)      Zarząd,

d)      Komisja Rewizyjna,

e)      Sąd Koleżeński.

 

Walny Zjazd Członków

§ 17

Walny Zjazd Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. Walny Zjazd Członków może być zwyczajny lub nadzwyczajny. Walny Zjazd Członków zwołuje Rada Towarzystwa. Zjazd zwyczajny zwoływany jest raz w roku. Zjazd nadzwyczajny zwoływany jest na wniosek Zarządu lub 1/5 członków przez Radę nie później niż 6 tygodni od złożenia wniosku. Nadzwyczajny Walny Zjazd obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu zawiadamia Zarząd pisemnie nie później niż na 14 dni przed datą Zjazdu.

§ 18

Walny Zjazd Członków załatwia następujące czynności na okres kadencji:

a)      wybiera Prezydenta, trzech Wiceprezydentów i Sekretarza Rady Towarzystwa,

b)      wybiera pięciu członków Zarządu,

c)      wybiera trzech członków Komisji Rewizyjnej,

d)      wybiera pięciu członków Sądu Koleżeńskiego,

e)      przeprowadza wybory uzupełniające do władz Towarzystwa,

f)        zatwierdza roczne sprawozdanie Zarządu i udziela Zarządowi absolutorium za okres kadencji,

g)      zatwierdza roczne i za kadencję sprawozdania Rady Towarzystwa i udziela Prezydentowi oraz Radzie absolutorium za okres kadencji,

h)      zatwierdza zmiany i uzupełnienia w składach Rad Redakcyjnych czasopisma Inżynieria Mineralna,

i)        uchwala regulaminy obrad Walnego Zjazdu i regulaminy działalności Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

j)        uchyla uchwały Rady lub Zarządu.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zjazdu Członków należy ponadto:

a)      podejmowanie uchwał o zmianie Statutu,

b)      podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa (rozwiązanie następuje po zgodnych uchwałach o rozwiązaniu dwóch kolejnych Walnych Zjazdów),

c)      rozpatrywanie odwołań od decyzji Sądu Koleżeńskiego,

d)      nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego Towarzystwa,

e)      ustalanie wysokości składek członkowskich na następny rok.

 

§ 20

Do ważności uchwał Walnego Zjazdu potrzebna jest obecność co najmniej 1/5 liczby członków zwyczajnych krajowych. Jeżeli Walny Zjazd nie dojdzie do skutku z powodu braku tej ilości obecnych, po upływie 1/2 godziny rozpoczyna obrady nowy Walny Zjazd, który staje się prawomocnym bez względu na liczbę członków, ale tylko odnośnie spraw umieszczonych na porządku dziennym pierwszego Zjazdu. Uchwały Walnego Zjazdu zapadają większością głosów za wyjątkiem uchwały o zmianie Statutu, gdzie wymagana jest większość 2/3 głosujących oraz o rozwiązaniu Towarzystwa, gdzie wymagana jest zgoda 3/4 głosujących.

§ 21

Walny Zjazd Członków wybiera spośród siebie Prezydium Zjazdu złożone z przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących i sekretarza. Sekretarz sporządza protokół z obrad, który podpisuje wraz z Przewodniczącym.

§ 22

Uchwały Walnego Zjazdu zapadają w głosowaniu jawnym z wyjątkiem wyboru członków Rady i Zarządu, których wybiera się w głosowaniu tajnym.

 Rada Towarzystwa

§ 23

Rada Towarzystwa jest organem wypracowującym kierunki działalności merytorycznej, organizacyjnej i finansowej Towarzystwa. Posiedzenia Rady odbywają się w dowolnych terminach zwoływane przez Prezydenta. Uchwały Rady zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym, a w przypadku równości głosów decyduje głos Prezydenta. Uchwały są ważne przy obecności co najmniej trzech członków Rady. Z posiedzenia Rady sekretarz sporządza protokół.

§ 24

1.      Kadencja Rady Towarzystwa trwa dwa lata za wyjątkiem funkcji Prezydenta, którego kadencja trwa 1 rok. Członek Towarzystwa nie może pełnić funkcji Prezydenta przez kolejne dwa lata. Jeżeli Prezydentem zostaje członek Rady w trakcie swej kadencji w Radzie, Walny Zjazd zarządza wybory uzupełniające skład Rady.

2.      Do kompetencji Rady Towarzystwa należy:

a)      opiniowanie programów i sprawozdań Zarządu z działalności Towarzystwa,

b)      podejmowanie z własnej inicjatywy uchwał dotyczących Towarzystwa,

c)      przyjmowanie i skreślanie członków Towarzystwa,

d)      rozpatrywanie wniosków Zarządu w sprawie przyjęcia członków wspierających,

e)      rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Towarzystwa,

f)        wnioskowanie o nadanie orderów, odznaczeń, odznak, stopni górniczych, szpad i kordzików górniczych i innych wyróżnień dla członków Towarzystwa.

3.      Rada Towarzystwa pracuje wg opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez Walny Zjazd regulaminu.

Zarząd

§ 25

W okresie między Walnymi Zjazdami Członków najwyższą władzą Towarzystwa jest Zarząd, który kieruje całokształtem działalności. Za swą działalność Zarząd odpowiada przed Walnym Zjazdem. Zarząd działa wg regulaminu zatwierdzonego przez Walny Zjazd.

§ 26

1.      Zarząd składa się z pięciu członków wybranych przez Walny Zjazd Członków na okres trzech lat. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Członkowie Zarządu nie mogą odmówić pełnienia funkcji, na którą zostali wybrani większością głosów członków Zarządu.

2.      Prezes Zarządu Towarzystwa kieruje pracą Zarządu i reprezentuje wraz z sekretarzem Towarzystwo na zewnątrz. Prawo do reprezentowania PTPK może być, w przypadkach szczególnych, scedowane przez prezesa i sekretarza na innych członków Zarządu.

3.      Prezes ZarząduTowarzystwa, ma prawo podejmować zobowiązania finansowe i inne w granicach posiadanych przez PTPK środków, jeśli Walny Zjazd Członków nie postanowi inaczej.

4.      Pisma Towarzystwa podpisuje Prezes lub Sekretarz względnie upoważniony przez nich członek Zarządu. Pisma niosące zobowiązania finansowe podpisuje Prezes i Skarbnik.

§ 27

Do kompetencji Zarządu należy:

a)      kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie ze Statutem oraz uchwałami Walnego Zjazdu i Rady Towarzystwa,

b)      uchwalanie rocznych i na kadencję programów działalności Towarzystwa, sporządzanie i zatwierdzanie preliminarzy, sprawozdań finansowych i bilansów,

c)      zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Towarzystwa.

d)      przedstawianie Radzie Towarzystwa kandydatów na członków wspierających i honorowych,

e)      wnioskowanie do Rady o skreślenie członków Towarzystwa,

f)        prowadzenie ewidencji członków oraz ewidencję opłacania składek,

g)      przygotowanie i przedkładanie Walnemu Zjazdowi wniosku dotyczącego działalności Towarzystwa w sprawach zastrzeżonych do kompetencji Zjazdu,

h)      w razie ustąpienia członka Zarządu wnioskowanie do Zjazdów konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających,

i)        przedstawianie sprawozdań dla Walnego Zjazdu,

j)        wnioskowanie do Walnego Zjazdu o wysokość składek członkowskich.

§ 28

Zarząd odbywa posiedzenia zgodnie z zaistniałymi potrzebami jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenie zwołuje sekretarz. Uchwały zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków. Uchwały mogą być podejmowane tylko w tych sprawach, o których powiadomiono wszystkich członków Zarządu. Posiedzeniom przewodniczy Prezes, a z obrad sekretarz sporządza protokół, który podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu.

 Komisja Rewizyjna

§ 29

Komisja Rewizyjna jest władzą Towarzystwa powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

§ 30

Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. Komisja działa wg regulaminu zatwierdzonego przez Walny Zjazd. Na wakujące miejsce w Komisji Rewizyjnej Walny Zjazd Członków dokooptuje nowego członka na okres do końca kadencji Komisji Rewizyjnej.

§ 31

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)      sprawdzanie całorocznych rachunków, które Zarząd zobowiązany jest przedłożyć w uzgodnionych terminach jednak nie później niż na 14 dni przed Walnym Zjazdem,

b)      podejmowanie w pewnych okresach czasu kontroli kasy oraz przeglądanie księgi rachunkowej,

c)      posiadanie prawa zwołania posiedzenia Zarządu w celu omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z przeprowadzonych kontroli,

d)      składanie Walnemu Zjazdowi pisemnego sprawozdania rocznego ze swej działalności wraz z wnioskami,

e)      przedkładanie wniosków o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi za okres kadencji.

§ 32

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu i Rady Towarzystwa. Członkowie Komisji nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.

 Sąd Koleżeński

§ 33

Sąd Koleżeński składa się z pięciu członków wybranych przez Walny Zjazd. Członkowie wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. Sąd Koleżeński działa wg regulaminu zatwierdzonego przez Walny Zjazd. Na wakujące miejsce w Sądzie Koleżeńskim Walny Zjazd Członków dokooptuje nowego członka na okres do końca kadencji Sądu Koleżeńskiego.

§ 34

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

a)   rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami oraz pomiędzy członkami a władzami Towarzystwa,

b)  rozpatrywanie spraw o naruszenie etyki zawodowej, praw autorskich oraz zasad współżycia koleżeńskiego,

c)   rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień Statutu,

d)  nakładanie kar organizacyjnych: upomnienia, nagany, zawieszenia w prawach członkowskich do 2 lat, wykluczenia z Towarzystwa.

§ 35

Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się w drugiej instancji do Walnego Zjazdu.

 

  Rozdział 5

 

Fundusze i Majątek Towarzystwa

§ 36

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Fundusze powstają ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji, wpływów z działalności gospodarczej. Fundusze służą do realizacji celów statutowych.

 

Rozdział 6

 

Zmiana Statutu oraz likwidacja Towarzystwa

§ 37

Uchwały w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walny Zjazd Członków na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/5 ogólnej liczby członków. Uchwały zapadają większością 2/3 głosów obecnych członków. Zmiana Statutu musi być umieszczona w porządku obrad Zjazdu, a tekst proponowanych zmian powinien być podany członkom do wiadomości nie później niż na 30 dni przed Walnym Zjazdem.

§ 38

Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walny Zjazd Członków na wniosek Rady Towarzystwa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/5 członków. Uchwała jest prawomocna, jeżeli zapadnie większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 1/5 ogólnej ilości członków. Towarzystwo rozwiązuje się, jeżeli uchwały o rozwiązaniu zapadną na dwóch kolejnych Walnych Zjazdach Członków. Druga uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa, w przypadku jej podjęcia, powinna określić cel, na jaki przeznacza się majątek Towarzystwa po uregulowaniu zobowiązań. Dokonaniem rozwiązania zajmuje się Zarząd Towarzystwa.