Rok 2010; Zeszyt Nr 1-2(25-26)

Girczys J., Kupich I., 2010Skład chemiczny wód zrzutowych górnictwa rud Zn-Pb w aspekcie możliwości ich zagospodarowania. Inżynieria Mineralna z. 1-2(25-26), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 1–8.
[pełny tekst]

Michalíková F., Škvarla J., Sisol M., Krinická I., Kolesárová M., 2010Technologie przeróbcze uszlachetniania, zawierających części palne, popiołów lotnych z węgli kamiennych spalanych w elektrociepłowniach. Inżynieria Mineralna z. 1-2(25-26), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 9–26.
[pełny tekst]

Hlavatá M., Čablík V., Fečko P., Tora B., 2010 Odpady przemysłu wydobywczego – prawne regulacje w Republice Czeskiej ze szczególnym uwzględnieniem wydobycia węgla kamiennego. Inżynieria Mineralna z. 1-2(25-26), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 27–32.
[pełny tekst]

Pertile E., Fečko P., Nezvalová L., Guziurek M., Wolfová R., Tora M., 2010Wpływ rekultywacji za pomocą odpadów górniczych na jakość wód w rejonie Karwiny w Republice Czeskiej. Inżynieria Mineralna z. 1-2(25-26), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 33–39.
[pełny tekst]

Fečko P., Pertile E., Lyčková B., Vojtkova H., Janáková I., Tora M., 2010Biodegradacja odpadów niebezpiecznych. Inżynieria Mineralna z. 1-2(25-26), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 41–48.
[pełny tekst]

Hudeček V., Urban P., 2010Emisja gazu z mas skalnych w rejonach zagrożonych wybuchem pyłu węglowego i gazu. Inżynieria Mineralna z. 1-2(25-26), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 49–57.
[pełny tekst]

 

 

 

 

Rok 2010; Zeszyt Nr 1-2(25-26)

Girczys J., Kupich I., 2010Chemical composition of mine water discharged from Zn-Pb ore mines in view of its management. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(24), p. 1–8.
[full text]

 

Michalíková F., Škvarla J., Sisol M., Krinická I., Kolesárová M., 2010Treatment processes for utilization of high carbon fly ashes from combustion of black coal in thermal power plants. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(24), p. 9–26.
[full text]

Hlavatá M., Čablík V., Fečko P., Tora B.,Mining industry wastes – legal regulations in the Czech Republic with focus on black coal mining. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(24), p. 27–32.
[full text]

 

Pertile E., Fečko P., Nezvalová L., Guziurek M., Wolfová R., Tora M.,Reclamation using waste rock impact on water quality            in the Karvina region in Czech Republic. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(24), p. 33–39.
[full text]

 

Fečko P., Pertile E., Lyčková B., Vojtkova H., Janáková I., Tora M.,Biodegradation of hazardous pollutants. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(24), p. 41–48.
[full text]

 

Hudeček V., Urban P., 2010Gas Emission from Rock Mass in Areas with a Hazard of Coal and Gas Outbursts. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(24), p. 49–57.
[full text]