Rok 2006; Zeszyt Nr 1(16)

Girczys J., 2006Zmiany rozkładu zawartości metali i uziarnienia podczas zalegania odpadów flotacji rud Zn/Pb na składowisku. Inżynieria Mineralna z. 1(16), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 1–13.
[pełny tekst]

Ślączka A., 2006Turbidymetryczna metoda oznaczania średnicy zastępczej ziarn mikronowych. Inżynieria Mineralna z. 1(16), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 15–21.
[pełny tekst]

Wierzchowski K., 2006Określenie możliwości poprawy kinetyki zestalania mieszaniny wodnej popiołów lotnych i drobnych odpadów mułowych drogą saturacji w niej CO2. Inżynieria Mineralna z. 1(16), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 23–36.
[pełny tekst]

 

Annals 2006; No 1(16)

Girczys J., 2006Changes in metal content and particle-size distribution with time of storage in the Pb/Zn flotation tailings ponds. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(16), p. 1–13.
[full text]

Ślączka A., 2006Turbidimetric method for determination of mean diameter of micron particles. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(16), p. 15–21.
[full text]

Wierzchowski K., 2006Determination of the improvement possibility of consolidation kinetics of aqueous mixture of fly ash and fine waste silt by carbon dioxide saturation. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(16), p. 23–36.
[full text]

 

Rok 2006; Zeszyt Nr 2(18)

Gerus T., 2006Minimalizacja drgań i hałasu wytwarzanego przez maszyny wibracyjne w zakładach przeróbczych. Inżynieria Mineralna z. 2(18), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 1–27.
[pełny tekst]

Lenartowicz M., 2006Zależność zawartości ziaren hydrofilowych od zapopielenia drobno uziarnionych węgli. Inżynieria Mineralna z. 2(18), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 29–36.
[pełny tekst]

Šlesárová A., Zeman J., Kušnierová M., 2006 Zmiany geochemiczne kwaśnych odcieków z kopalni Smolník (Karppaty Zachodnie, Słowacja). Inżynieria Mineralna z. 2(18), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 37–41.
[pełny tekst]

 

Annals 2006; No 2(18)

Gerus T., 2006Minimazation of vibrations and noise created by vibrating machines in processing plants. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 1(16), p. 1–27.
[full text]

Lenartowicz M., 2006The relationship between the share of hydrophilic particles and the ash content in fine coals. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(18), p. 29–36.
[full text]

Šlesárová A., Zeman J., Kušnierová M., 2006Geochemical evolution of acid mine drainage quality at the locality of Smolník (Western Carpathians, Slovakia). Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No 2(18), p. 37–41.
[full text]